STADGAR FÖR FÖRENINGEN RINDÖBORNA UPPDATERAD 2018-03-31

 

§1

Ändamål             

Föreningen är partipolitiskt obunden och har till uppgift att tillvarata medlemmarnas intressen samt att bevaka utvecklingen inom föreningens verksamhetsområde.

 

Föreningen ska fungera som en remissinstans mellan myndigheter och verk samt övriga organisationer.

 

§2

Rätt till medlemskap i föreningen har såväl alla fast boende som alla deltidsboende på Rindö.

 

§3

Avgift                 

Avgift beslutas på årsmötet.

 

§4

Sammanträde     

Ordinarie föreningssammanträde kallat årsmöte hålles en gång per kalenderår för mars månads utgång. Dag och plats bestämmes av styrelsen vilken minst 14 dagar före utfärdat kallelse till detsamma genom skriftligt meddelande till föreningens medlemmar. Motioner ska ha inkommit före januari månads utgång.

 

§5

Rösträtt              

Vid föreningens sammanträden äger varje deltagande medlem, som fr.o.m. det år man fyller 15 år, en röst. Röstning får ske med fullmakt genom medlem.

 

§6

Omröstning        

All omröstning vid föreningens sammanträden verkställes öppet, därest ej sammanträdet för visst fall beslutar, att omröstning skall vara sluten. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst.

 

§7

Ärende å              1     Godkännande av kallelse till årsmöte

årsmöte                2     Val av ordförande, sekreterare och två justerare för mötet

                            3     Behandling av verksamhets- och revisionsberättelse

                            4     Fråga om ansvarsfrihet

                            5     Fastställande av antal ledamöter och suppleanter i styrelsen

                            6     Val av styrelseordförande

                            7     Val av 3 ledamöter för 2 år och 2 suppleanter för 1 år

                            8     Val av 2 ledamöter till valberedningen varav 1 sammankallande

                            9     Val av revisorer och revisorssuppleanter

                            10   Fastställande av eventuella avgifter

                            11   Till styrelsen inkomna motioner

                            12   Nya frågor (förberedda av styrelsen)

                            13   Övriga frågor

 

§8

Styrelsen             

Föreningens angelägenheter handhaves av en styrelse bestående av sju ledamöter: ordförande som väljes för 1 år samt 6 ledamöter vilka väljes för 2 år. Styrelsen utser kontaktmän vid behov.

Det åligger styrelsen att:

-          Handha föreningens angelägenheter och tillse att stadgarna efterlevs

-          Verkställa föreningens beslut

-          Föra protokoll över styrelsens och föreningens beslut

-          Till årsmötet avgiva fullständig årsberättelse

För beslutsfattande inom styrelsen erfordras att samtliga styrelsens ledamöter blivit kallade till sammanträde och att minst fyra av sju äro om beslutet ense. Därest inte alla styrelsemedlemmarna infinner sig till kallat sammanträde, erfordras för att styrelsen skall fatta beslut att minst fyra äro eniga om beslutet.

 

Vid styrelsesammanträde må suppleant och kontaktman närvara men äger icke rösträtt.

Styrelsen kvarsitter till årssammanträdets slut.

 

Valbara till styrelsens ordförande samt styrelsens ordinarie ledamöter är alla fast boende på Rindö. Till suppleanter i styrelsen samt övriga förtroendeuppdrag är samtliga medlemmar valbara 

 

§9

Teckningsrätt      

Föreningen tecknas av ordförande och kassör i förening.

 

§10

Revision                             

Föreningens räkenskaper avslutas per kalenderår och tillställes jämte styrelseberättelse och protokoll revisorerna före den 1 februari nästföljande år. Revisorerna skall efter verkställd granskning av räkenskaperna och styrelsens förvärvning senast den 15 februari avgiva revisionsberättelse.

 

§11

Allmänna            

Medlem är skyldig att efterfölja gällande reglemente för av föreningen bestämmelser disponerade områden och byggnader.

 

§12

Stadgar                              

Beslut om tillägg eller ändring av dessa stadgar skall fattas på två på varandra följande sammanträden varvid ett skall vara föreningsmöte. Det fordras 2/3 majoritet för beslutets giltighet.

 

§13

Föreningens upplösning       

Vid föreningens upplösning skall dess tillgångar disponeras i enlighet med

årsmötets beslut.