Årsmöte i föreningen Rindöborna, 2014-03-26 på

Triton i Rindö hamn

Närvarande: 62 personer

Ordförande Urban Lisinski hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

§1.

Godkännande av kallelse till årsmötet

Ordförande redogjorde för hur mötet utlysts och mötet godkände därefter att det

utlysts enligt stadgarna.

§2.

Val av ordförande, sekreterare och två justerare för mötet

Till mötesordförande valdes Urban Lisinski

Till mötessekreterare valdes Cathrin Axelsson

Till justeringsmän valdes Håkan Melin och Ewa Bergström

§3.

Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning

Ordförande läste upp verksamhetsberättelsen och Kassör Ulrika Rockström

redogjorde för den ekonomiska redovisningen. Verksamhetsberättelsen och

redovisningen godkändes och fastställdes.

§4.

Revisionsberättelse

Revisor Håkan Melin presenterade revisionsberättelsen och föreslog att mötet

beviljar styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

§5.

Fråga om ansvarsfrihet för 2013

Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

§6.

Fastställande av antal ledamöter och suppleanter i styrelsen

Antalet ledamöter, utöver ordförande, fastställdes till 6 ledamöter, 2 suppleanter

och Jan –Evert Jäderlund som adjungerande ledamot (representant i SIKO).

§7.

Val av styrelseordförande

Till styrelseordförande för det kommande året valdes Urban Lisinski

§8.

Val av ledamöter och suppleanter till styrelsen

Styrelsen valdes efter valberedningens förslag:

Ordförande:

Urban Lisinski Omval 1 år

Ledamöter:

Kajsa Hedfors Nyval 2 år

Lena Crameus Nyval 1 år

Per Olof Bergkvist Nyval 1 år

Åsa Blanc Omval 2 år

Catrin Axelsson Omval 2 år

Ulrika Rockström Kvarstår 1 år

Suppleanter:

Claes-Arne Sunnman Omval 1 år

Ingrid Kahn Nyval 1 år

§9.

Val av ledamöter till valberedningen varav en sammankallande

Till valberedningen valdes Anna Alexis (omval) och Markus Greigård (omval).

Anna Alexis är sammankallande.

§10.

 Val av revisor och revisorsuppleant

Som revisor för ett år omvaldes Håkan Melin och som suppleant omvaldes

Maria Cederberg Rydén.

§11.

Fastställande av avgifter och budget

Medlemsavgiften fastställdes till oförändrad, dvs 125 kr per familj och år.

Kassörens förslag till budget godkändes.

§12.

Behandling av till styrelsen inkomna motioner

Inga inkomna motioner.

§13/14.

Nya frågor och övriga frågor

Diskussion kring frågor från mötesdeltagarna.

Varning för överansträngd trafiksituation och kommunikationer med allt fler

bilar i takt med ökas inflyttning.

Föreningen borde inte använda namnet Rindö hamn utan enbart Oskar

Fredriksborg. Rindö hamn är inte ens känt för Polis eller Räddningstjänst.

Pendlingsmöjligheterna måste förbättras. Prioriterad fråga för föreningen.

Vid klagomål på färjan uppmanas man kontakta Trafikverket direkt via deras

hemsida. Bra att lägga ut information om incidenter på föreningens hemsida.

Önskar besked från politikerna ang gamla löften om detaljplanering för

omvandlingsområdena på Rindö.

Valår i år. Kommer föreningen anordna debatt? Ordförande svarade att planer

finns men beslutet bordlagts till nya styrelsen.

Hyvlade grusvägar, när ska de dikas? Ulrika R redogjorde för militärvägens

situation just nu med kommunen och Lantmäteriet angående ägarförhållandet.

En arbetsgrupp är tillsatt med representanter från boende längs vägen.

Föreningen borde ha fler medlemmar med tanke på att vi gör ett mycket bra

arbete.

Skolvägen och trafiken, farlig väg att korsa och många mindre barn får åka och

vända vid färjan för att komma på rätt sida och slippa korsa Rindövägen.

§15.

 Mötet avslutas

Ordföranden avslutade mötet och tackade för visat intresse.

Därefter lämnades ordet till Erik Dahlhammar som redogjorde för Föreningen

Rindöfibers arbete och efterföljdes av Fredrik Bremer seom berättade om

utvecklingen i Rindö hamn.

Kvällen avslutades med kaffe och Rindötårta.

Vid protokollet

Cathrin Axelsson Urban Lisinski

Justeras

Ewa Bergström