Protokoll fört vid Föreningen Rindöbornas årsmöte 2011-03-30

Antal närvarande Rindöbor 44 st. exkl. styrelsen 8 st.

Ordföranden hälsade samtliga välkomna och öppnade årsmötet.

 

§1.  Godkännande av kallelse till årsmötet

Kallelsen godkändes.

 

§2. Val av ordförande, sekreterare och två justerare för mötet

Till mötesordförande valdes Rickard Gille.

Som mötessekreterare valdes Per Magnéli.

Som justeringsmän valdes Hans Lundström och Lars Godberg.

 

§3.  Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning

Verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redovisningen gicks igenom. De olika arbetskommittéerna delgav kort rapport på årets arbeten.

Aktuella ämnen som berörts är bl.a. vattenhallen, avgivna remissytttranden; detaljplan Rindö hamn och översiktsplan Vaxholms stad, namnförslag, samordning trafikfrågor, info/hemsida samt räddningsvärn Rindö-Skarpö.

Det ekonomiska resultatet visar en balanserad förlust på 5244,18  kr mot budgeterat 6000 kr. Medlemsantalet har ökat från 125 till 178 medlemsfamiljer.                                    

 

§4. Revisionsberättelse

Revisor Håkan Melin presenterade revisionsberättelsen och föreslog att mötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

 

§5. Fråga om ansvarsfrihet för år 2010

Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

 

§6. Fastställande av antal ledamöter och suppleanter i styrelsen

Antalet ledamöter(utöver ordförande)  i styrelsen fastställdes till 6 ledamöter och 2 suppleanter.

 

§7. Val av styrelseordförande

Till ordförande för det kommande året omvaldes Rickard Gille.

 

§8. Val av ledamöter och suppleanter till styrelsen

Styrelsen valdes  enligt valberedningens förslag;

Ordförande Rickard Gille omval 1 år                                                                

Ledamöter 

Elisabeth Jacobsson omval 2 år                                

Jan-Evert Jäderlund omval 2 år                 

Åsa Blanc kvarstår 1 år                                             

Per Magnéli kvartstår 1 år

Daniel Borg nyval 2 år      

Catrin Axelsson nyval 1 år

Festkommitté

Gunilla Larsson omval 1 år                        

Suppleanter                                

Claes-Arne Sunnman omval 1 år        

Charlott Hellgren nyval 1 år                       

 

§9. Val av två ledamöter till valberedningen varav en sammankallande

Som valberedning omvaldes Urban Lisinski (sammankallande) och som ledamot valdes Anna Alexis.

 

§10. Val av revisor och suppleant

Som revisor för 1 år omvaldes Håkan Melin och som suppleant valdes Maria Cederberg-Rydén.

 

§11. Fastställande av avgifter och budget

Medlemsavgiften fastställdes oförändrad till 100 kr/hushåll. Budgetförslag 2011 fastställdes och godkändes.

 

§12. Behandling av till styrelsen inkomna motioner

Inga inkomna motioner att behandla.

 

§13. Nya frågor

Inga nya frågor.

 

§14. Övriga frågor                

Befolkningstillväxt och trafiklösningar

Buss-, färje-och genomfartstrafiken samt trafiklösningar i övrigt är viktiga frågor för Rindöborna. Befolkningstillväxt på Rindö måste förenas med en fungerande infrastruktur och transportsystem. Trafikfrågorna är viktiga vad gäller turtäthet, tidtabell, tillförlitlighet, underhåll och säkerhet. Situationen vid terminal Rindö smedja måste förbättras för alla resenärer (unga som gamla). Frågorna skall fortsatt bevakas av styrelsen och medtas till Skärgårdsrådet.

Vattenhallen 

Många mötesdeltagare visar sitt missnöje över att Vattenhallen är stängd. Hoppet är ej ute för hallen ännu utan det är en fortsatt politisk process. Förslag om krav på folkomröstning framfördes men även att folkomröstning i sig inte var det viktiga utan opinionsbildning. Styrelsen bevakar aktivt vattenhallens fortlevnad och bereder frågan om folkomröstning. 

Skrotbilar

Det finns fortfarande störande inslag i miljön på Rindö, bla vid Lupinen. Styrelsen bevakar frågan.

Q-märkning av byggnader

Q-märkning är en bestämmelse i en kommunal detaljplan och ger skydd åt byggnad eller bebyggelse inom ett område. Q-märkning enligt detaljplan Rindö hamn (KA1) är på gång. Styrelsen bevakar frågan.

Stadgar

Förslag framfördes att föreningens stadgar skall läggas ut på hemsidan. Styrelsen effektuerar förslaget snarast.

 

§15. Avtackning

Ordföranden avtackade Ingrid Alfredsson och Lars Godberg för deras arbete i styrelsen.

 

§16.  Mötet avslutas

Ordföranden avslutade årsmötet och tackade för visat engagemang.

 

 

 

 

Sekreterare                                                               Ordförande

Per Magneli                                                               Rickard Gille

 

 

 

 

Justeras                                                                 Justeras

Hans Lundström                                                      Lars Godberg 

Bilaga till årsmötesprotokoll

 

Justerarreservation :

 

Justeringsmännens gemensamma syn är att §14 ska ha nedanstående lydelse (se understrykning)

 

§14. Övriga frågor                

Befolkningstillväxt och trafiklösningar

Buss-, färje-och genomfartstrafiken samt trafiklösningar i övrigt är viktiga frågor för Rindöborna. Befolkningstillväxt på Rindö måste förenas med en fungerande infrastruktur och transportsystem. Trafikfrågorna är viktiga vad gäller turtäthet, tidtabell, tillförlitlighet, underhåll och säkerhet. Situationen vid terminal Rindö smedja måste förbättras för alla resenärer (unga som gamla). Frågorna skall fortsatt bevakas av styrelsen och medtas till Skärgårdsrådet. 

Vattenhallen 

Många mötesdeltagare visar sitt missnöje över att Vattenhallen är stängd. Hoppet är inte ute för hallen ännu utan det är en fortsatt politisk process. Efter förslag gav årsmötet styrelsen i uppdrag att stödja alla aktiviteter eller initiativ som har till mål att vattenhallen öppnas igen. Ekonomiskt stöd utanför budgeten får, efter styrelsebeslut, utgå till sådana initiativ och medel till detta tas ur föreningens kassa.

Med anledning av nämndens (TFK) beslut i februari att kommunen varken skall äga eller driva simhallen på Rindö framfördes, både muntligt och skriftligt, ett förslag om upprop för krav på folkomröstning i frågan. Förslaget lämnades utan debatt och ordföranden ställde istället frågan om mötet kunde uppdra åt styrelsen att bedöma frågan och ta beslut om man ska genomföra uppropet. Innan frågan ställdes framförde ordföranden sin uppfattning om risken med en folkomröstning. Den skulle kunna ge fler nejröster än jaröster menade han. Men genom kraftfull handuppräckning från mötet fick styrelsen uppdraget.

Skrotbilar

Det finns fortfarande störande inslag i miljön på Rindö, bla vid Lupinen. Styrelsen bevakar frågan.

Q- och K-märkning av byggnader

Q- och K-märkning är bestämmelser i en detaljplan som ger skydd åt byggnad eller bebyggelse inom ett område. Styrelsen bevakar så att värdefulla byggnader får Q- respektive K-märkning.

Stadgar

Förslag framfördes att föreningens stadgar skall läggas ut på hemsidan. Styrelsen effektuerar förslaget snarast.

 

Hans Lundström                                                      Lars Godberg