Årsmöte i föreningen Rindöborna, 2013-03-20 på Triton i Rindö hamn

 

Närvarande: 51 personer varav 7 styrelsemedlemmar

  

Ordförande Jan-Evert Jäderlund hälsade alla välkomna och öppnande mötet.

 

§1. Godkännande av kallelse till årsmötet

Ordförande redogjorde för hur mötet utlysts och mötet godkände därefter att det utlysts enligt stadgarna.

 

§2. Val av ordförande, sekreterare och två justerare för mötet

Till mötesordförande valdes Jan-Evert Jäderlund

Till mötessekreterare valdes Cathrin Axelsson

Till justeringsmän valdes Pelle Edebo och Kidde Johansson   

                                

§3. Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning

Verksamhetsberättelse och redovisning godkändes och fastställdes.

 

§4. Revisionsberättelse            

Revisor Håkan Melin presenterade revisionsberättelsen och föreslog att mötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

 

§5. Fråga om ansvarsfrihet för 2012

Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

 

§6. Fastställande av antal ledamöter och suppleanter i styrelsen

Antalet ledamöter, utöver ordförande, fastställdes till 6 ledamöter, 2 suppleanter och 1 festkommitté.

 

§7. Val av styrelseordförande

Till styrelseordförande för det kommande året valdes Urban Lisinski

 

§8. Val av ledamöter och suppleanter till styrelsen

Styrelsen valdes efter valberedningens förslag:

                     

Ordförande: Urban Lisinski (nyval 1 år)

Ledamöter:

Ulrika Rockström (nyval 2 år)

Lars Thaning (nyval 2 år)

Charlotte Hellgren (omval 2 år)

Cathrin Axelsson (kvarstår 1 år)

Åsa Blanc (kvarstår 1 år)

Per Magnéli (kvarstår 1 år)

 

Suppleanter:

Claes-Arne Sunnman (omval 1 år)

Kajsa Hedfors (nyval 1 år)

 

Festkommitté:

Gunilla Larsson (omval 1 år)

 

Alla nyvalda presenterade sig innan valet.

                     

§9. Val av ledamöter till valberedningen varav en sammankallande

Till valberedningen valdes Anna Alexis (omval) och Markus Greigård (nyval).

Anna Alexis är sammankallande.

 

§10. Val av revisor och revisorsuppleant

Som revisor för ett år omvaldes Håkan Melin och som suppleant omvaldes Maria Cederberg Rydén.

 

§11. Fastställande av avgifter och budget

Medlemsavgiften för innevarande år fastställdes med en höjning av 25 kr till 125 kr.

 

§12. Behandling av till styrelsen inkomna motioner

Inga inkomna motioner.

 

§13. Nya frågor:

Redaktionell ändring/klarläggande av stadgarna: ”som under året fyller 15 år, en röst”. Ändras till: ”som fr.o.m. det år man fyller 15 år, en röst”. 

 

§14. Övriga frågor:

Innan övriga frågor avtackades f.d. ordf. Rickard Gille och nuvarande ordf. Jan-Evert Jäderlund samt kassören Elisabeth Jacobsson (som var förhindrad att närvara).

Fredrik Bremer, Fastighetschef Vasallen, berättade om aktuella planer för området Rindö hamn.

Charlotte Hellgren v. ordf. berättade om hur långt man kommit i projektet om bredband/fibernät för TV/tele på Rindö.

Pia Södergren ordf. i SIKO (Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation) berättade om deras verksamhet.

Därefter blev det paus med kaffe och Rindötårta.

 

Vattenhallen:

- Hur går arbetet?

Arbetsgruppen berättade om vilka steg man tagit och kommande steg. Ex kontakt med Vaxholms rektorer, Lillsved, Kanotklubben och andra aktörer som skulle kunna nyttja vattenhallen.

 

Frågan om att återställa allmän badplats vid trälhavet väcktes.

 

Allaktivitetshuset:

Frågan behandlas i kommunstyrelsen den 27 mars.

Sjötrafikupphandlingen:

Föreningen har svarat på RFI Request For Information som Landstinget har sänt ut, ang. upphandling av sjötrafiken i Stockholms skärgård.

 

Färjan:

- Ändringar av tidtabell fr.o.m. 1 februari till 10-minuters trafik fram till kl 18.40 på vardagskvällar.

- Tidigarelagd kvartstrafik på helgerna.

-Bättre anpassning till buss 670, samt busshållsplats vid färjan.

- Strategiskt tänkande kring färjetrafiken på sikt. Större färjor och tätare turer Svårt att få stöttning från kommunen

- Inte trafiksäkert med barngrupper och skolklasser på däck på färjan.

- Toaletterna stängda – ett av skälen är vandalisering.

- Akut problem att ta i tu med är: Vaxholmsledens pålagda ansvar för nattjouren efter kl 23 för att täcka upp för Tynningöleden för räddningstjänsten vid larm. 

 

Kommunal långsiktig trafikutredning: Flödet över ön (stråkstudie av hela vägen 274), Färjetrafiken och färjelägena. Arbetet pågår.

 

Positivt med inflyttning till Rindö, bidrar till ökad service.

 

§15.  Mötet avslutas

Nästa Rindönatt blir den 13 april

Sommarfest tillsamans med KA1´s IF blir den 25 maj

Den nya styrelsen samlas efter årsmötets slut.

Ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse

                  

 

Vid protokollet                                                             

 

Cathrin Axelsson                                               Jan-Evert Jäderlund  

 

Justeras                                                            Justeras 

 

Pelle Edebo                                                       Kidde Johansson