Protokoll från årsmöte i föreningen Rindöborna, 2012-03-28 på
Triton i Rindöhamn

 

Närvarande: 55 st Rindöbor varav 45 medlemmar.

Ordförande Rickard Gille hälsade alla varmt välkomna och öppnade mötet. 

 

§1. Godkännande av kallelse till årsmötet.

Åsa Blanc redogjorde för hur mötet utlysts och mötet godkände därefter att det skett enligt stadgarna.

 

§2. Val av ordförande, sekreterare och två justerare för mötet

Till Ordförande valdes Rickard Gille.

Som mötessekreterare valdes Cathrin Axelsson.

Som justeringsmän och rösträknare valdes Per Edebo och Michel Blanc.

                     

§3. Verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse.

Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning godkändes och fastställdes.

 

§4. Revisionsberättelse

Revisor Håkan Melin presenterade revisionsberättelsen och föreslog att mötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

                     

§5. Fråga om ansvarsfrihet för år 2011                          

Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

 

§6. Fastställande av antal ledamöter och suppleanter i styrelsen

Antalet ledamöter(utöver ordförande)  i styrelsen fastställdes till 6 ledamöter och 2 suppleanter.

 

§7. Val av styrelseordförande

Till styrelseordförande för det kommande året omvaldes Rickard Gille.

 

§8. Val av ledamöter och suppleanter till styrelsen

Styrelsen valdes  enligt valberedningens förslag;

 

Ordförande Rickard Gille omval 1 år                                                                

Ledamöter 

Elisabeth Jacobsson kvarstår 1 år                                

Jan-Evert Jäderlund kvarstår 1 år                 

Åsa Blanc omval 2 år                                             

Per Magnéli omval 2 år

Charlotte Hellgren fyllnadsval 1 år (ersätter Daniel Borg )       

Cathrin Axelsson omval 2 år    

Suppleanter                                

Claes-Arne Sunnman omval 1 år        

Lars Thaning nyval 1 år                       

Festkommitté

Gunilla Larsson omval 1 år  

En kort presentation av varje styrelsemedlem avslutade valet, på önskemål av ny medlem.         

 

§9. Val av två ledamöter till valberedningen varav en sammankallande

Som valberedning omvaldes Urban Lisinski (sammankallande) och som ledamot

valdes Anna Alexis.

 

§10. Val av revisor och suppleant

Som revisor för 1 år omvaldes Håkan Melin och som suppleant valdes

Maria Cederberg-Rydén.

 

Ordförande Rickard Gille meddelade avslutningsvis att han inte kommer att ställa upp för omval som ordförande nästa år och uppmanade medlemmarna att aktivt bistå valberedningen inför nästa årsmöte.

        

§11. Fastställande av avgifter och budget

Medlemsavgiften fastställdes oförändrad till 100 kr/hushåll för innevarande år.

Styrelsen informerade att en avgiftshöjning bör ske 2013.  

Budgetförslag 2012 fastställdes och godkändes.

 

§12. Behandling av till styrelsen inkomna motioner

Ordföranden redogör för arbetsgången kring motionerna:

En motion i taget läses upp – ordet fritt – styrelsens yttrande  - röstning.

 

Motion 1:

Ordet fritt: Inga kommentarer. 

Styrelsens yttrande: Hänvisar till stadgarna – föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Möjlighet finns för varje medlem att delta i arbetsutskott.

Röstning: JA – 2 röster       NEJ: Majoritet

Beslut: Motionen avslås

 

Motion 2:

Ordet fritt:

Fredrik Bremer inleder efter önskemål från medlem med att berätta om status för vattenhallen.

Den 16 april fattar fullmäktige beslut om DP394.

Skyldighet från skolan med simkunnighet

Lärare från Resarö och Vaxöskola åker hellre till Mörby än Rindö

Styrelsens yttrande: Vattenhallen ingår i yttrande om detaljplan jämte översiktsplan. Vattenhallen finns fortfarande som en viktig punkt på styrelsens agenda och är ej avförd.

Rösträkning:  FÖR – 33 röster                 MOT – 4 röster

Beslut: Motionen tillstyrkes

 

Motion 3.

Ordet fritt: Inga kommentarer

Styrelsens yttrande: Önskan om att anmäla sitt intresse till valberedningen finns redan på hemsidan varvid motionen redan är tillgodosedd.

Beslut : en majoritet av mötet tillstyrker motionen

 

§13. Nya frågor

Inga nya frågor.

   

§14. Övriga frågor

 

Registrera nätadress

Förslag att även registrera nätadressen ”rindöborna”

 

Nyinflyttad

Ny medlem och nyinflyttad i Rindö hamn tackade Rindöborna för vänligt bemötande och välkomnande.

 

Färjetrafiken:

Vaxholmen har gått till Ekerö där nytt kontrakt ställer krav på 2 stora färjor.   

Vad gör styrelsen?

Ordföranden berättar om det arbete som lagts ner kring färjetrafiken, info på hemsidan. Ny information är att på Skärgårdsrådsmötet krävdes att till nästa möte få chefen för Färjerederiet att närvara.

SIKO skärgårdens riksförbund kommer att ta upp frågan med Näringsdepartementet och Infrastrukturministern 

Skärgårdslandstingsrådet Gustav Andersson kommer att ta upp frågan om färjetrafiken i regionala rådet. Ordförande Rickard Gille sitter med i det rådet.

Kontraktet mellan Trafikverket och Färjerederiet är en allmän handling och kan begäras ut.

Önskemål att Vasallen också kontaktar Gunnar Malm i färjetrafikfrågan.

Iakttagelse från gångna helgen visar att 10 bilar lämnades kvar på färjan kl 15.10 från Rindö. Önskan om att ta upp frågan med Gunnar Malm om att införa sommartidtabellen redan nu.

 

§16.  Mötet avslutas

Ordföranden avslutade årsmötet och tackade för visat engagemang.

                                         

Sekreterare                                                             Ordförande

Cathrin Axelsson                                                      Rickard Gille

                                  

Justeras                                                                  Justeras

Per Edebo                                                               Michel Blanc