PROTOKOLL

Ärende:                            Ordinarie årsmöte med Föreningen Rindöborna
Tid:                                   2007-03-28   Kl 19:30
Plats:                                 Gamla Markan Amf 1
Närvarande:                      I styrelsen:  Rickard Gille ordf., Jan-Evert Jäderlund,
                                         Andreas Westberg, Gunilla Larssson, Lars Godberg, Nils Lundin,
                         Ylva  Littmarck.  Förrutom styrelsen närvarade 52 medlemmar.    
Kaffe o Rindö-tårta serverades efter årsmötet och därefter lämnades ordet till Mikael Willdal från Vasallen AB, som redogjorde för vad som hänt under året och hur planeringen för närvarande ser ut beträffande det gamla regementsområdet. Jan-Olov Schill kunde komplettera med hur arbetet å kommunens sida framskrider, bl a kommer kommunstyrelsen 29/3  fatta beslut om hur processen ska löpa vidare med den fördjupade översiktsplanen.____

§1  Mötets öppnande
Ordförande Rickard Gille förklararde mötet öppnat.

§2  Godkännande av kallelse
Ordförande redogjorde för hur kallelse har skett. Årsmötet förklarades i behörig ordning utlyst.

§3  Godkännande av årsmötets dagorning
Dagordningen godkändes av årsmötet.

§4  Val av ordförande, sekreterare och två justerare för mötet
Årsmötet beslutade att till ordförande välja Rickard Gille, till sekreterare välja Ylva Littmarck och till justerare välja Hans Almer och Anna-Stina Apeltun.

§5 Verksamhets- och revisionsberättelse
Styrelsens verksamhetsberättelse samt ekonomiska redovisning genomlästes, godkändes och beslutades att läggas till handlingarna. Revisionsberättelsen föredrogs och lades till handlingarna.

§6  Ansvarsfrihet för 2007
Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den gångna perioden.

§7  Fastställande av antal ledamöter o suppleanter till styrelsen
Årsmötet beslutade att nuvarande sammansättning av styrelsen kvarstår, dvs en ordförande, sju ledamöter samt två suppleanter.

§8  Val av styrelseordförande
Årsmötet beslutade att till föreningens ordförande välja Rickard Gille.

§9  Val av ledamöter o suppleanter
Årsmötet beslutade att:    -med mandat gällande 1 år välja: Anna Rickardsson (nyval) och Anders Joninger (fyllnadsval för Nils Lundin), -med mandat gällande 2 år välja:  Jan-Evert Jäderlund (omval), Andreas Westberg (omval), Gunilla Larsson (omval), -till suppleanter med mandat gällande 1 år välja:  Claes-Arne Sunnman (omval), Ingrid Alfresson (nyval)

§10  Valberedning
Årsmötet beslutade att välja Urban Lisinski (sammankallande) och Christer Kihlgren till valberedning.

§11  Revisorer
Årsmötet beslutade att till revisorer välja Hålan Melin (sammankallande) och Elisabeth Jakobsson

§12  Medlemsavgift och budget
Årsmötet beslutade att medlemsavgiften skall vara oförändrad för 2008, dvs 100kr/hushåll.
Budgetförslaget för verksamhetsåret 2007 godkändes av årsmötet.

§13  Motioner
Inga motioner har inkommit till styrelsen.

§15  Nya frågor
 Arbetskommittéernas arbete redovisades på önskemål från en årsmötesdeltagare:
”Kultur & Fritid” har inlämnat en skrivelse till kommunen ang önskemål om bygdegård. Man har även deltagit i arrangemanget av en visning av Regementsområdet. Föreningens 4 ”Askeladdar” har lokaliserats: 2 ligger i Byviken och saknar f n ”fadder”, 2 ligger i Lugnet och handhas av Lasse Johansson
”Samhällsutveckling” har arbetat med frågan om kommunens översiktsplan, bl a haft möte med kommunen som resulterat i ett omtag av processen med översiktsplanen. Frågan om lösningen av det framtida behovet av ökad kapacitet i kommunens avloppsrening, har behandlats och bl a lyfts med kommunen.
”Information” har bett kommunen att sätta upp fler anslagstavlor, vilket ocskå har skett samt arbetat fram hemsida, som kommer att sjösättas inom de närmsta dagarna
”Samordning” har bla arbetat med frågan runt den planerade Helikopterbasen på Värmdö, deltagit i möten med SIKO, Interkommunala Skärgårdsrådet och Skärgårdens trafikantförenings styrelse.

§16  Övriga frågor        
Anna-Stina Apeltun påpekade behovet av bevakning av det naturminnesmärka området med Kungsängsliljor i Byviken – vem sköter? Frågan hänsköts till Arbetskommitten för Kultur & Fritid.

§17  Mötets avslutande
Ordförande Rickard Gille förklarade mötet avslutat och tackade för visad uppmärksamhet samt uttryckte sin glädje över den stora uppslutningen. Nils Lundin, som härmed lämnar sin plats i styrelsen, avtackades med present.  

Vid pennan: Ylva Littmarck
                            
Justeras:
Ordf. Rickard Gille                      Anna Stina Apeltun               Hans Almer