Protokoll fört vid Föreningen Rindöbornas årsmöte 2008-04-16

Antal närvarande Rindöbor 45 st + styrelsen utom 2 st
Kl 19.30 hälsar ordföranden samtliga välkomna och öppnar mötet.

§1.    Godkännande av kallelse till årsmötet
Kallelsen godkändes.

 §2.    Val av ordförande, sekreterare och två justerare för mötet
Till mötesordförande valdes Richard Gille och till sekreterare
Claes-Arne Sunnman
Som justerare valdes Kidde Johansson och Lisbet Grundits

§3.    Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning
Verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redovisningen gicks igenom.

§4.    Revisionsberättelse
Revisor Håkan Melin presenterade revisionsberättelsen och föreslog att mötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

§5.    Fråga om ansvarsfrihet för år 2007
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

§6.    Fastställande av antal ledamöter och suppleanter i styrelsen
Det fastställdes att behålla antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen.

§7    Val av styrelseordförande
Till ordförande för det kommande året omvaldes Richard Gille

§8.    Val av ledamöter och suppleanter till styrelsen
Nyval för 2 år av Ingrid Roos och Ingrid Alfredsson som ledamöter samt omval för 2år av Anna Richardsson och Anders Joninger.

Som suppleanter valdes på 1 år:
Claes-Arne Sunnman (omval) och Lars Godberg (nyval)

Styrelsen för det kommande året har därmed följande sammansättning:
Ordförande    Richard Gille        1år      Omval
Ledamöter    Jan-Evert Jäderlund    1år    kvar
Andreas Westberg    1år    kvar
Gunilla Larsson    1år    kvar
Ingrid Alfredsson    2år    Nyval
Ingrid Roos        2år    Nyval
Anna Rickardsson    2år    Omval
Anders Joninger    2år    Omval
    Suppleanter    Claes-Arne Sunnman    1år    Omval
        Lars Godberg    1år    Nyval§9.    Val av två ledamöter till valberedningen varav en sammankallande
Som valberedning omvaldes Urban Lisinski (sammankallande) och som ledamot Christer Kihlgren

§10.    Val av revisor och revisor suppleant
Som revisorer för 1 år valdes Håkan Melin och som revisor suppleant
    Elisabeth Jacobsson.

§11.    Fastställande av avgifter och budget
    Det beslöts att ingen förändring av medlemsavgiften skall göras samt att den föreslagna budgeten godkändes.

§12.    Behandling av till styrelsen inkomna motioner
    Inga inkomna motioner att behandla

§13.    Nya frågor
    Inga nya frågor.

§14.    Övriga frågor
    Inga övriga frågor anmälda

§15.    Mötet avslutas
    Kl 20.03 avslutar ordföranden årsmötet och tackar för visat intresse.
    
    Efter ordinarie årsmötet talade Hans Larsson om Vaxholms framtid med fokusering på Rindö.
Claes-Arne Sunnman        Justeras        Justeras

            Kidde Johansson    Lisbet grundits

Sammanfattning av H Larssons presentation om Vaxholms framtid
Vaxholms framtid skall ses i relation med utvecklingen i region NO. Region NO består av sex kommuner däribland Vaxholm. Visionen för region NO de närmsta 20 till 30 åren är att det tillkommer ca 100 000 nya människor, 40 000 jobb och 50 000 bostäder. För Vaxholms del räknar man med att befolkningen kommer att öka till ca 16 000 invånare.
En fördjupad översiktsplan är beslutat att gå ut för utställning inom de närmsta veckorna. Den skisserar markanvändningen på Rindö och Skarpö de kommande 25 till 30 åren. Den kommer att ställas ut och även finnas tillgänglig på kommunens hemsida. I planen har man tagit ställning till hur olika markområden skall hanteras, om de skall exploateras eller avsättas som grönområden. I planen skissas det på ca 450 bostäder inom gamla regementsområdet samt att ett antal fritidshus på ön kommer att permanentas för åretruntboende. Det tror man kommer att öka Rindös befolkning med drygt 3 000 personer. Enligt Hansson klarar inte trafiksituationen i Vaxholm av högre belastning från färjtrafiken. Omvandlingen av fritidshusen kommer först att vara möjlig när VA-försörjningen är löst vilket förmodligen ligger 5 till 7 år framåt i tiden. Huvudalternativet för att lösa VA frågan är att ansluta Vaxholm till Käppalaverket på Lidingö. Förhandlingar för det pågår och hittills är de olika parterna positiva till ett fortsatt arbete med den inriktningen. Det avgörande kommer i slutänden att vara kostnaden för anslutning och drift. Lyckas det har man en långsiktig lösning för Vaxholm med kapacitet för över 15 000 till 16 000 personekvivalenter. Lyckas inte Käppalaprojektet är man nog tvungen att bygga ut reningsverket i Blynäs. Att uppföra ett helt nytt reningsverk, som enligt en arbetshypotes skulle ligga på gamla skjutbanan på Rindö anses inte vara trovärdigt med hänsyn till kostnaderna. Hansson poängterade att Käppala är alternativ nr ett.
Framtiden för gamla regementsområdet är i planen ämnad både för bostäder och för verksamhetsområden för etablering av privata företag och kommunala verksamheter.
Kommunen har köpt Schubacken, huset som ligger i anslutning till gamla regementsvakten. Huset håller för närvarande på att byggas om för att inrymma skolverksamhet som flyttar dit från Vegaskolan. Det beräknas vara klart till hösten 2008. Man har även i översiktsplanen lagt ut ett ”A-område” i anslutning till gamla regementsbiblioteket för att där på sikt bygga en ny skola.
Enligt beslut i kommunstyrelsen kommer kommunen i närtid att se till att en statusinventering av biblioteksbyggnaden genomförs för att se om den till en rimlig kostnad kan nyttjas som allmän förenings och samlingslokal. Även andra alternativ studeras parallellt för denna användning, bland andra fd Konsumbyggnaden, även den på gamla regementsområdet.
När det gäller vattenhallens fortsatta verksamhet klargjorde Hansson att kommunen inte prioriterade den särskilt högt, kostnaderna är för höga, det finns annat i kommunen som är viktigare.
Hanson kommenterade även avsikten i översiktsplanen att varvsområdet på Rindö Västra har föreslagits som verksamhetsområde. Ägarna till det området har anhållit om att det omprövas till bostadsanvändning. Enligt Hansson finns det en politisk majoritet i kommunen att inte ompröva den inriktningen. Argument, för eller emot eller en kombination av verksamheter och bostäder både på Rindö Västra och på Oskar Fredriksborg framkom inte.
Inriktningen i planarbetet för de få återstående fria strandområdena på Rindö är att de så långt som möjligt skall hållas öppna och tillgängliga.
Efter Hanssons anförande följde en fri diskussion som till största delen handlade om vattenhallens framtid. Mötesdeltagarnas samfällda uppfattning är att vattenhallen skall leva vidare och att kommunen tar fram ett korrekt beslutsunderlag när det gäller kostnader för underhåll och drift samt om det föreligger ett renoveringsbehov och vad det kostar att åtgärda. Den allmänna uppfattningen är att Vasallens underlag som för närvarande finns inte är seriöst underbyggt.  Den nuvarande arrendatorn är uppsagda fom årsskiftet och Vasallen avser inte att förlänga kontraktet . Under dessa omständigheter finns det inte ekonomiska förutsättningar att ha hallen öppet året ut, därför kommer den att stänga till sommaren. Det föreslogs att politikerna driver frågan i två steg. Nämligen att i första hand stödja verksamheten så att hallen kan drivas år 2008 ut som är enligt den nuvarande kontraktstiden och sedan på lång sikt se över kommunens möjligheter att bidra till en fortsatt drift av Vaxholms enda badhus. Enlig de närvarande politikerna är det troligt att frågan kommer att tas upp i kommunstyrelsen vid nästa sammanträde.

På Rindöbornas vägnar tackar styrelsen för en intressant framtidsorientering och en givande diskussion.