Årsmöte i Föreningen Rindöborna, 2016-03-17 på

Triton i Rindö hamn

Närvarande: 56 personer

Ordförande Urban Lisinski hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

§1. Godkännande av kallelse till årsmötet

Ordförande redogjorde för hur mötet utlysts och mötet godkände därefter att det utlysts enligt stadgarna.

§2. Val av ordförande, sekreterare och två justerare för mötet

Till mötesordförande valdes Urban Lisinski

Till mötessekreterare valdes Lena Craméus

Till justeringsmän valdes Berndt Konradsson och Lars Thaning

 

§3. Styrelsen verksamhetsberättelse

Ordförande läste upp verksamhetsberättelsen som godkändes.

 

§4. Ekonomisk redovisning

Ordförande Urban Lisinski redogjorde för den ekonomiska redovisningen som godkändes.

 

§5. Revisionsberättelse

Revisor Håkan Melin presenterade revisionsberättelsen (se bilaga) och föreslog att mötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

 

§6. Fråga om ansvarsfrihet för 2015

Mötet beviljade avgående styrelsen ansvarsfrihet.

 

§7. Fastställande av antal ledamöter och suppleanter i styrelsen

Antalet ledamöter, utöver ordförande, fastställdes till 6 ledamöter, 2 suppleanter

 

§8. Val av styrelseordförande

Till styrelseordförande för det kommande året valdes Urban Lisinski

 

§9. Val av ledamöter och suppleanter till styrelsen

 

Ledamöter:

Kvarstår under ett år:

Lena Craméus

Per Olof Bergkvist

Jan Ögren

 

Omval för två år:

Kajsa Hedfors

Åsa Blanc

Cathrin Axelsson

Suppleanter:

Claes-Arne Sunnman Omval 1 år
Jan Evert Jäderlund Omval 1 år

 

§10. Val av ledamöter till valberedningen varav en sammankallande

Till valberedningen valdes:

Lars Thaning  (sammankallande)

Nils Lundin

 

§11.  Val av revisor och revisorsuppleant

Som revisor för ett år omvaldes Håkan Melin och som suppleant omvaldes

Maria Cederberg Rydén.

 

§12. Fastställande av avgifter och budget

Medlemsavgiften fastställdes till oförändrad, dvs 125 kr per familj och år.

Kassörens förslag till budget godkändes.

 

§13. Inkomna motioner

Inga motioner har inkommit

 

§14. Nya frågor
Inga frågor

 

§15. Övriga frågor

Fråga om när anslagstavlan vid färjelägret ska komma på plats – under våren

Fråga om vi har någon verksamhetsplan för kommande år. Det har vi inte men kanske något för oss att tänka på inför framtiden.

Information om att vi fått en posten- brevlåda i Rindö hamn

Skräp vid sopstationerna på sommaren

Hundbajspåsar saknas på stora delar av ön

Fler stopp vid Grenadjärsbryggan av Vaxholmsbåtarna efterlystes

Önskemål om en komplett returstation vid/kring Oxdjupet – Fredrik Brehmer informerade om att de för en dialog med Roslagsvatten om en plats där de kan ställa upp en återvinningsstation på deras mark.

 

§16. Mötet avslutas

Ordföranden avslutade mötet

Därefter lämnades ordet över till Ulf Westerberg, Sikos ordförande

Som efterföljdes av Fredrik Bremer som berättade om utvecklingen i Rindö hamn.

 

Kvällen avslutades med kaffe och Rindötårta.

 

 

Vid protokollet

Lena Craméus och Urban Lisinski