Årsmöte i Föreningen Rindöborna, 2015-03-25 på Triton i Rindö hamn

 

Närvarande: 54 personer

Ordförande Urban Lisinski hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

§1. Godkännande av kallelse till årsmötet

Ordförande redogjorde för hur mötet utlysts och mötet godkände därefter att det utlysts enligt stadgarna.

§2. Val av ordförande, sekreterare och två justerare för mötet

Till mötesordförande valdes Urban Lisinski

Till mötessekreterare valdes Lena Craméus

Till justeringsmän valdes Katherine Haide Bergkvist och Jan Ögren

 

§3. Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning

Ordförande läste upp verksamhetsberättelsen och Kassör Ulrika Rockström

redogjorde för den ekonomiska redovisningen. Verksamhetsberättelsen och

redovisningen godkändes och fastställdes.

 

§4. Revisionsberättelse

Revisor Håkan Melin presenterade revisionsberättelsen och föreslog att mötet

beviljar styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

 

§5. Fråga om ansvarsfrihet för 2014

Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

 

§6. Fastställande av antal ledamöter och suppleanter i styrelsen

Antalet ledamöter, utöver ordförande, fastställdes till 6 ledamöter, 2 suppleanter

 

§7. Val av styrelseordförande

Till styrelseordförande för det kommande året valdes Urban Lisinski.

 

§8. Val av ledamöter och suppleanter till styrelsen

Styrelsen valdes efter valberedningens förslag:

 

Ledamöter:

Lena Craméus Omval 2 år

Per Olof Bergkvist Omval 2 år

Jan Ögren Nyval 2 år

Kajsa Hedfors Kvarstår 1 år

Åsa Blanc Kvarstår 1år

Catrin Axelsson Kvarstår 1 år

Suppleanter:

Claes-Arne Sunnman Omval 1 år
Jan Evert Jäderlund Nyval 1 år

 

 

§9. Val av ledamöter till valberedningen varav en sammankallande

Till valberedningen valdes Lars Thaning (nyval) och Markus Greigård (omval).

Markus Greigård är sammankallande.

 

§10.  Val av revisor och revisorsuppleant

Som revisor för ett år omvaldes Håkan Melin och som suppleant omvaldes

Maria Cederberg Rydén.

 

§11. Fastställande av avgifter och budget

Medlemsavgiften fastställdes oförändrad, dvs 125 kr per familj och år.

Kassörens förslag till budget godkändes.

 

§12. Behandling av till styrelsen inkomna motioner

Motion om Policy för förtroendevalda (se bilaga)
Motionen tillstyrktes.

 

§13. Nya frågor
Urban Lisinski framförde styrelsen önskan om synpunkter på frågan om föreningens kallelser mm som nu delas ut i brevlådorna, ska kunna ersättas av mail, för dem som så önskar. Flera mötesdeltagare framhöll att alla inte använder mail samt att om mail blir enda kanalen så missar man de nyinflyttade.


Per Olof Bergkvist informerade om det beviljade bidrag för renovering av askeladdarna som ligger i Byviken.  Tänkt är att med bl.a. dessa båtar hålla ett seglarläger för ungdomar i sommar. Per Olof framhöll att bidrag med att tillhandahålla optimistjollar samt hjälp med följebåtar kommer behövas.

 

Cathrin Axelsson informerade om planerat 6:juni firande. En arbetsgrupp är igång. Följ vidare information på hemsidan www.rindoborna .se.

 

§14. Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes.

 

§15. Mötet avslutas

Ordföranden avslutade mötet och avtackade Ulrika Rockström för sina år i styrelsen.

 

Därefter lämnades ordet till Janne Johansson som redogjorde för Öckerö Maritim Centers verksamhet och efterföljdes av Fredrik Brehmer som berättade om utvecklingen i Rindö hamn.

 

Kvällen avslutades med kaffe och Rindötårta.

  

Sekreterare                                                            Ordförande

……………………………..                                                 …………………………

Lena Craméus                                                         Urban Lisinski

 

Justeras                                                                Justeras

  

……………………………                                                   ……………………………

Katherine Haide Bergkvist                                      Jan Ögren

 

Bilaga Motion