Protokoll fört vid Föreningen Rindöbornas årsmöte 2009-03-25

Antal närvarande Rindöbor 42 st. exkl. styrelsen.
Ordföranden hälsar samtliga välkomna och öppnar mötet.

§1.    Godkännande av kallelse till årsmötet
Kallelsen godkändes.

 §2.    Val av ordförande, sekreterare och två justerare för mötet
Till mötesordförande valdes Richard Gille och till sekreterare
Anna Richardsson. Som justerare valdes Nils Lundin och Lasse Larsson.

§3.    Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning
Verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redovisningen gicks igenom.
    
    Besök från Tynningö/Ramsö bygdegårsdförening
Årsmötes förhandlingar bröts tillfälligt för besök av representanter från Tynningö/Ramsö bygdegårdsförening. Föreningens ordförande Anna Lena Nilsson och Svanta Nordell gav sin version av arbetet från förslag till färdig bygdegård. Som mentor för projektet har Johan Boman, Tynningö fungerat.

§4.    Revisionsberättelse
Revisor Håkan Melin presenterade revisionsberättelsen och föreslog att mötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

§5.    Fråga om ansvarsfrihet för år 2008
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

§6.    Fastställande av antal ledamöter och suppleanter i styrelsen
Det fastställdes att behålla antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen.

§7    Val av styrelseordförande
Till ordförande för det kommande året omvaldes Richard Gille, enligt valberedningens förslag.

§8.    Val av ledamöter och suppleanter till styrelsen
Enligt valberedningens förslag : Nyval 2 år av Elisabeth Jacobsson som kassör samt omval 2 år av Jan-Evert Jäderlund och Gunilla Larsson.
Som suppleanter valdes på 1 år Claes-Arne Sunnman och Lars Godberg.

Styrelsen för det kommande året har därmed följande sammansättning:
Ordförande    Richard Gille        1år      omval
Ledamöter    Jan-Evert Jäderlund    2år    omval
Gunilla Larsson    2år    omval
Elisabeth Jacobsson    2år    nyval
Ingrid Alfredsson    1år    kvarstår
Ingrid Roos        1år    kvarstår
Anna Richardsson    1år    kvarstår
Anders Joninger    1år    kvarstår
    Suppleanter    Claes-Arne Sunnman    1år    omval
        Lars Godberg    1år    omval
    
    Andreas Westberg som avstått omval avtackades för sin insats som kassör i styrelsen under de senaste fyra åren.


§9.    Val av två ledamöter till valberedningen varav en sammankallande
Till valberedning omvaldes Urban Lisinski (sammankallande) och som ledamot Christer Kihlgren.

§10.    Val av revisor och revisor suppleant
Som revisorer för 1 år omvaldes Håkan Melin och som revisorsuppleant
    Maria Cederberg-Rydén, nyval.

§11.    Fastställande av avgifter och budget
    Det beslöts att ingen förändring av medlemsavgiften, 100 kr/hushåll, skall göras samt att den föreslagna budgeten godkändes.

§12.    Behandling av till styrelsen inkomna motioner
    Inga inkomna motioner att behandla.

§13.    Nya frågor
    Inga nya frågor.

§14.    Övriga frågor
    
Vattenhallen
    Betr.Vattenhallen påpekades, att den beskrivning av Vattenhallens skick och reparationsbehov samt kostnader för drift och underhåll, som har presenterats, inte alls stämmer med verkligheten och med föreningen Rindöbornas egen kalkyl. Det behövs därför en oberoende kalkyl och en korrekt granskning av Vattenhallens skick och reparationsbehov.
    På en fråga, om man kunde undanta Vattenhallsområdet från planen tills vidare, för att undvika förhastad rivning, svarade Jan-Olof Schill, att det kunde vara en ekonomisk fråga, eftersom Vasallen räknar med att få mera betalt för området, om möjlighet att bygga bostäder kan garanteras i planen. Däremot kan ingenting rivas innan detaljplanen har godkkänts, och f.n. är det bara fråga om ett "program för detaljplan." Vidare framfördes att exploateringsbidraget blir marginellt mindre om hela eller en del av exploateringen hänvisas till annan plats än område 6.
    
Förslag att komplettera medlemsregister
En deltagare påpekade fördelen med mail adresser i medlemsregistret. Styrelsen höll med och tar med synpunkten inför nästa utskick till medlemmarna.
    
Oskar Fredriks borg
    Föreningen Rindöborna frågade hur årsmötet ställer sig till att föreningen skickar ut en enkät för att utreda om de boende i området Oskar Fredriksborg vill ha en postorts ändring eller inte. Årsmötet ställde sig positiva till en enkätundersökning.
    
    www.rindoborna.se
    Påminnelse om att föreningens egen hemsida kan användas för debatt i gästboken , sprida Rindöhistoria, följa vad som händer i föreningen via protokoll och information på startsidan, med mera.

Flytt av busshållplats
Deltagare frågade om nuläge i ärendet flytta busshålplatsen till Västerhamnen. Styrelsen kunde inte ge svar i frågan, men ska återkomma i ärendet.  

    Bygdegård
    Lokaler som föreslagits i kontakt med kommunen är gamla konsumbyggnaden och biblioteket på Amf 1 området. Diskussion fördes kring vilka verksamheter som skulle kunna använda en bygdegård. Önskemål om ungdomsaktiviteter för att förhindra klotter och annan skadegörelse på ön. Påpekades även behov av hemvist för öns förengsliv vilket är omfattande. Föreningslokalen kommer även att utgöra en naturlig samlingsplats vid Valborg, Midsommar etc..

Gymnasieskolan på Rindö
    Gun Nilsson, representant för Ambassadörsakademin, presenterade Vaxholmsgymnasiet beläget i Tritons lokaler. De ordnar, i samarbete med Rindö Ryttarförening och KA1 IF, lovaktiviteter för barn och ungdomar och danskvällar för vuxna. Skolverksamheten är planerad att starta med egna elever HT 09.    

§15.    Mötet avslutas
    Ordföranden avslutade årsmötet och tackade för visat engagemang.
    
    Sekreterare            Justeras                   Justeras


Anna Richardsson        Nils Lundin                   Lasse Larsson