Styrelsemöte i föreningen Rindöborna 2008-10-01. Rindöby


Närvarande:     Rickard Gille, Jan- Evert Jäderlund, Lars Godberg,
Anders Joninger, Clas Arne Sunnman, Gunilla Larsson

§1.    Ordf. öppnar mötet.

§2.    Föregående protokoll
Protokollet från förra mötet fanns inte tillgängligt, det beslutades att gå igenom och justera det vid nästa möte.

§3.    Syftet med mötet var att besluta om föreningen skall lämna in några yttranden om översiktsplanen innan den 9-oktober då remisstiden går ut med bäring på följande rubriker:
a)    Har boende på Rindö haft möjlighet att på ett konstruktivt sätt komma till tals?
b)    Anser föreningen att översiktsplanen har en inriktning som överensstämmer med vår uppfattning om Rindös framtida utveckling?
c)    Finns det brister eller felaktigheter i innehållet?

§4.    Pos a)
    Med tanke på den långa tid som planarbetsprocessen pågått trots avsevärda ändringar i ett sent skede bedömer vi att allmänheten haft en rimlig möjlighet att yttra sig. Styrelsen anser inte att ett nytt samråd är meningsfullt.

§5.    Pos b)
    I stort anser styrelsen att förslaget bär åt rätt håll mot vad vi anser vara Rindös framtida utveckling.

§6.    Pos c)
-    Båt- och badplatser sid 56:
Den markerade strandpromenaden bör anslutas till gamla Rindövägen förbi Alströmska tomten

-    Gång- och cykelvägar sid 29:
Gång och cykelvägen bör dras utefter väg 274 i stället för efter gamla Rindövägen som vi anser i så stor utsträckning som möjligt skall behålla sin ursprungliga karaktär samt att gång o cykeltrafik idag nyttjar i stor utsträckning länsvägen.

-    Utvecklings och utredningsområden sid 39 pos13:
Om området kommer att bebyggas i framtiden anser föreningen att nödvändiga nya tillfartsvägar inte ska dras så att de inkräktar på allmänintresset. Den befintliga lekplatsen utgör ett sådant intresse och bör bevaras.

-    Avsedd markanvändning sid 93:
Markeringen för förskola/skola efter vägen mellan Karlshill och Annedal kan utgå, det är inte aktuellt längre.

-    Verksamhetsområdesmarkeringen vid Lugnet, sid 38 pos 3:
Verksamhetsområdesmarkeringen väster om Rindöbaden är enligt vår mening rätt men den stämmer inte med grönområdesmarkeringen på sidan 46. Verksamhet på skärgårdsö bör ha tillgång till strand.

§7.    Det beslutades att Rickard och Lars med protokollsutdrag som grund lämnar föreningens yttrande på översiktsplanen till kommunen före den 6/10-2008.

§8.    Övriga frågor
Avverkningen av träd och buskar vid Mjöldammen diskuterades. Enligt styrelsemedlemmar som varit på platsen är det förvånansvärt att Fortverket gett tillstånd till denna skövling. Området är ett av de mest attraktiva områden på Rindö för allmän verksamhet där tillgång till strand finns. Åtgärder i området bör ske i ordnade former med beaktande av allmänintresset. Det beslutades att Anders J bevakar ärendet.

§9.    Nästa möte
    26/11 kl 19.15 hemma hos Rickard Gille.
    Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.


C-A sunnman        Rickard Gille