Rindö 2007-07-04                                                                               Sid 1(3)

Vaxholm stad
Stadsbyggnad
185 83  Vaxholm

FÖP för Rindö och Skarpö
Synpunkter från Föreningen Rindöborna;

 

Trafik
Vi välkomnar en befolkningsökning på Rindö för ett bättre underlag för samhällsservice m.m., men befarar stora trafikproblem på Vaxön, även om rondeller byggs vid Västerhamnen och Engarn. Trafikutredningen håller en låg profil när det gäller ökningen av biltrafiken. Både det låga och höga befolkningsscenariet kommer att kräva radikalare lösningar. Nu när trängselskatten  återinföres, kommer dessutom genomfartstrafiken att öka påtagligt enligt erfarenhet från det tidigare försöket med  trängselskatt. Länsväg 276 över Rindö är redan en ”Östra länk”, vilket också kommer att påverka trafiken genom Vaxholm. I Rosenkälla planeras att bygga för 5000 arbetsplatser, vilket också kommer att påverka trafiken genom
Vaxholm. Trafiken till och från Arlanda kommer att öka på Lv 276 när utbyggnaden av vägnätet blir klar.
Erfarenheterna från Försvarets tid med ca. 500 arbetsplatser på Rindö visade att mer än 75% av de anställda hade sina bostäder i annan kommun än Vaxholm. Därför hade vi ofta trafikproblem. Om förhoppningsvis många arbetsplatser skapas på Rindö kan man därför inte räkna med att de besätts av Rindöbor i någon så stor omfattning. Många kommer att pendla.
VA-frågan
Befintligt reningsverk på AMF1-området, som kan klara 1500 – 2000 pe måste drivas vidare
under en övergångsperiod tills man får en slutlig VA-lösning. Dispense om detta med skyddsavstånd måste utverkas hos Länsstyrelsen så att planläggningar och byggnation kan fortlöpa.
Reningsverk
Det angivna reningsverket på östra Rindö får ej bli verklighet vare sig det skulle bli
ett litet eller stort verk. Det är att förstöra ett mycket fint område som kan användas för många bättre ändamål, friluftsbad, idrottsplats, tennisbanor mm. Miljön skulle kraftigt försämras både på land  och i vattnet utefter stranden på norra Rindö och väg och färja skulle belastas ytterligare med transporter till och från verket.Trafiken kommer att bli stor nog på Rindö. Huvudalternativet måste bli Käppala reningsverk. Befintliga eller nytt reningsverk på fastlandet må vara ett andrahandsalternativ.
Brandskydd
Ett brandvärn måste snarast upprättas med brandskyddsmateriel lokalt plaserat på Rindö.
Sedan KA1 lade ner sitt brandförsvar har vi många gånger konstaterat att insatstiden
från Vaxön är alldeles för lång. Detta har vi vid fler tillfällen påtalat för Länsstyrelsen,
Brandförsvarsförbundet och kommunen men ej fått något gehör för.

                                                                                                                            (forts.)

                                                                                                                           Sid 2 (3)
Friluftsbad
Måldepån och Mjöldammen bör vara/bli kommunala friluftsbad snarast möjligt.
Grönvikens kommunala friluftsbad bör finnas kvar. Även Länsmansviken bör
iordningställas med tillfartsväg för friluftsbad, som det en gång varit i kommunal regi..  

Grönviken - Ramsö
Grönvikens båtplatser och parkeringsplatser för Ramsö vid reningsverket bör lokaliseras till Mjöldammen. Därmed avlastas Grönvikens vändplan och både bilar och båtar får en bättre och större plats. Ett annat alternativ skulle kunna vara Minörhamnen.
Rindö västra
Detaljplaner och bostadsbyggande på Rindö Västra bör läggas på is tills man ser hur stor befolkningsökningen tenderar att bli i andra områden. Man har förtätnings- och omvandlingsområdena att ta hänsyn till samt andra redan planerade områden.
Focuseringen bör vara på regementsområdet och dess omgivningar.
Fortverkets mark
Fortverkets mark som är av kommunal nytta t.ex för båtklubbarna och friluftsbaden
bör komunen på något sätt ta över och skriva långtidskontrakt med båtklubbarna.
Byvikens båtklubb kan nämnas som ett exempel. Den har endast rullande ettårskontrakt
och kan riskera att bli uppsagd om Fortverket säljer marken till annan operatör för liknande användning eller annan användning.
Rekreationsområde
Fastigheten 2:140 öster om Karlshill bör ingå i intilliggande rekreationsområde
och inte rubriceras som utredningsområde. Även Fortverkets mark på Rindö västra,
som är utredningsområden bör ändras till att vara rekreationsområden. Ahlströmska tomten
mot grönviksbadet bör läggas in som värdefullt grönområde nära bebyggelse.  
Strandpromenad
Om möjligt bör strandpromenaden från Byviken utefter Oxdjupet förlängas utefter
hela strandlinjen ända fram till Grönviken.  Detta  borde även ligga i Vasallens intresse.
Ortsnamn
Självklart skall de gamla ortsnamnen Oskar-Fredriksborg och Rindö Smedja bibehållas.
Man skulle om möjligt kunna återgå till den gamla stavningen med ”C” istället för ”K”
i Oskar-Fredriksborg. Vi känner en viss oro för Vasallens starka marknadsföring av området
Oskar-Fredriksborg som Rindö Hamn utan att på sin hemsida eller i andra dokument nämna
Oskar-Fredriksborg. Hamnen heter Minörhamnen eller Grisslemaren. Någon historisk koppling till namnet Rindö Hamn kan inte hittas.
Rindö Smedja är en del av Rindö Västra.
Bostäder/Befolkning  
Vi tycker att översiktsplanen bör vara mer konkret när det gäller befolkningsutvecklingen
under planperioden innan den kan antas. Det är inte tillräckligt att ange två olika befolkningscenarier. Vi stödjer kommunens bostads försörjningsprogram.
Skola
Vi stödjer också vad som sägs i ÖP vad beträffar skola och barnomsorg.

                                                                                                                                        (forts.)
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                    Sid 3(3)

Övrigt
I övrigt hänvisar vi till vårt tidigare yttrande i samrådsredogöelsen 2003-12-01 med
tillägg i dokumentet Synpunkter under samråd 2004-10-22.

Styrelsen för
FÖRENINGEN RINDÖBORNA
Rickard Gille                                    Lars Godberg

(ordförande)                                     (samhällsutveckling)Kop. Vaxholms kommuns kommunstyrelse