Styrelsemöte i föreningen Rindöborna, 2013-04-09 Rindö hamn

Närvarande: Urban Lisinski ordf, Lars Thaning, Per Magnéli, Claes-Arne Sunnman, Åsa Blanc, Kajsa Hedfors, Gunilla Larsson, Charlotte Hellgren, Ulrika Rockström och Cathrin Axelsson

Adjungerad: Jan-Evert Jäderlund

 

§1. Ordföranden förklarade mötet öppnat och hälsade samtliga välkomna.

 

§2. Dagordning fastställdes

 

§3. Presentation

Den nya styrelsen presenterade sig för varandra genom kort personlig presentation.

 

§.4 Genomgång av föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes och justerades

 

§5. Utvärdering av årsmötet

En kort reflektion av årsmötet och dess innehåll.

 

§6. Avstämning av arbetspunkter

Rindö västra: Åsa Blanc redogjorde kort om informationsmötet förra året.

Infrastruktur/kommunikation: Färjan – toaletten är åter öppen, extra tur 18.30, Vaxholmen ej aktuell att få tillbaka. Förlängd sommarperiod fyra veckor på våren, med start i mars, samt enligt tidigare fyra veckor på hösten.

Extra trafik över Rindö eftersom det byggs om vid Danvikstull.

Om vi får till stånd ett möte med Anders Wärner (chef för Färjerederiet) och Karl-Erik Hermansson (Nationell samordnare) så har kommunen sagt sig vara beredda att deltaga.

Väg 274 över Rindö är i dåligt skick.

Önskemål om anpassning med bussen och färjan,  samt busshållsplats vid färjan

Bredband: Charlotte Hellgren kommer att kliva av projektet och Kjell Hilding tar över som projektledare. Påtryckning på kommunen, och på Telia som har fullt med jobb och har inte tid.

Kultur&Fritid: Aktivitetshuset, kommunen utreder frågan om att hitta andra lokaler i kommunens logi, ex del av gymnastikhallen och gamla lärarbostaden.

SIKO: Vilka möjligheter finns till stöd från SIKO i olika frågor,  framförallt med ungdomsanknytning..        

 

 

§7. Föreningens ståndpunkt gällande vattenhallen.

Vattenhallen: Ordföranden har pratat med olika inblandade personer för att bilda sig en uppfattning kring Vattenhallsfrågan, efter att detaljplanen nu är fastställtd och Vattenhallen rivningshotad.

 

Beslut:

Att söka kontakt med Choise Hotels för att undersöka om det kan ligga i deras intresse, utifrån deras profil, att driva vattenhallen.

Att publicera styrelsens ståndpunkt om vattenhallen på hemsidan.

 

§8. Rapporter kring detaljplanen

Fredrik Brehmer svarat positivt på ordförandes fråga om att ge hela styrelsen en

föredragning om detaljplanen.

Fyra föreslagna datum diskuterade.

Beslut:  7 maj kl 17.30

                                           

§9. Arbetsplanering för styrelsen.

Färjan/kommunikationer:

Åsa , Per, Jan-Evert

Detaljplan/Översiktsplan:

Urban, Claes-Arne

Allaktivtetshus/gammal ung:

Cathrin, Kajsa, Charlotte

Medlemsvärvning/ nya grepp nå ut:

Cathrin, Urban, Åsa

Askeladdarna:

Charlotte undersöker 

Måldepån:

Kajsa

Rindö historia:

Ulrika, Lars

Bredband/ Fiber:

Charlotte

 

Närvarar vid möte med Vasallen och Vaxholmsbolaget gör Jan-Evert Jäderlund och Åsa Blanc.

 

§10.  Styrelseposter

Beslut:

Vice ordförande  - Charlotte Hellgren

Sekreterare: Alternerande,  nästa möte 15/5 är Charlotte Hellgren sekreterare

 

§11. Medlemsutskick

Diskussion och planering av medlemsutskicket

Beslut: Försöka hitta nya grepp att öka medlemsantalet (Cathrin, Urban och Åsa enligt beslut ovan)

 

§12. Vårfesten

25 maj

Beslut: Festkommitté - Kajsa, Åsa, Cathrin

 

§13. Datum för kommande styrelsemöten

Onsdagar 19.15

15/5

19/6 (Sommarfest)

21/8

2/10

13/11

18/12 (julmiddag)

22/1

19/2

26/3 (årsmöte)

 

§14.  Utlägg och kostnader

Avgångsgåvor till Ordförande och kassör – 499 kr

 

§15.  Övriga frågor

Fler möten med inbjudna politiker? Bordlades till kommande möte.

Räddningsvärn status. Urban kontaktar Anders Joninger.

Avlopp Käppala status

                                           

§16.  Ordföranden avslutade mötet

  

Vid protokollet                                                             

Cathrin Axelsson               

Justeras                                                    

Urban Lisinski