Styrelsemöte i föreningen Rindöborna, 2012-04-18 Byviken

 

Närvarande: Rickard Gille ordf, Gunilla Larsson, , Elisabeth Jacobsson,

Charlotte Hellgren, Cathrin Axelsson, Lars Thaning och Jan-Evert Jäderlund

 

Frånvarande: Claes-Arne Sunnman, Åsa Blanc och Per Magnéli,   

 

§1. Ordföranden förklarade mötet öppnat och hälsade samtliga välkomna till det första mötet med den nya styrelsen. Särskilt välkommen till Lars som är ny i styrelsen.

 

§2. Presentation

Mötet inleddes med en presentation av oss själva.

                     

§3. Genomgång av föregående protokoll

Protokollet för det konstituerande mötet är nu godkänt och justerat .

Charlotte Hellgren ny ansvarig för Kultur och Fritid. Övriga poster som tidigare år.

 

§4. Datum för vårfest

Förslag lördag 26 maj.

 

Beslut: Inbjudan skickas ut med årsmötesprotokollet.

Gunilla kontaktar Vasallen för att boka lokalen efter fastställt datum.

Åsa fixar inbjudan och ser till att den blir uppkopierad.

Packning av utskick sker under kommande vecka.

                       

§5. Detaljplan Rindö Hamn

Fullmäktige har antagit planen och exploateringsavtalet med Vasallen. MP, S        och V har reserverat sig mot beslutet.

 

§6. Vattenhallen

Länsstyrelsens beslut om upphävt strandskydd är överklagat av Naturskyddsföreningen i Vaxholm. Om överklagandet gillas kan det få konsekvenser för byggrätterna i område 6.     

 

Beslut: Föreningen fortsätter att aktivt bevaka frågan.  

 

                     

§7. Väg 274

Vägverket har bjudit in till en stråkstudie ang. framtiden för väg 274.

 

Beslut: Rickard Gille och Jan-Evert Jäderlund är med i arbetsgruppen.

 

§8.  Rindö-natt/möte med Barn och ungdomsnämnden

Till Rindö-natt den 14 april kom 33 ungdomar och det blev en lyckad aktivitet. Förslag finns att genomföra en ny rindö-natt den 5 maj.

Möte med Barn- och ungdomsnämnden kommer att genomföras under maj, datum för mötet ännu ej fastställt. 

 

 

§9. Bredband

Förstudiebidrag kan sökas från Länsstyrelsen. Dock krävs 40% finansiering från annan offentlig medfinansiär. Diskussion pågår med kommunen.

Ansökan till Länsstyrelsen måste vara inskickad senast 1 juli. Bredbandskommitté är under bildande.

 

§10.  Färjan

Diskussion kring aktuellt läge.  Kontakt är tagen med Informationsansvarig på färjerederiet. Önskemål från Färjerederiet att synpunkter framförs direkt till Färjerederiet. Se aktuell information på Färjerederiets hemsida. 7/6 kommer chefen för Färjerederiet att vara med på Skärgårdsrådets möte.

 

 §11.  Utlägg och kostnader

Skärgårdstrafikanten medlemsavgift    250 kr

Mitt-i annons inför årsmötet               1484 kr

Utlägg för Rindötårta/fika                  1219 kr

 Copy shop, kallelse årsmöte                 750 kr

 

§12.Nästa styrelsemöte

 Nästa styrelsemöte äger rum onsdag den 30/5 kl 19.15.

 

§11.  Ordföranden  avslutade mötet

 

Vid protokollet                                                             

 

Cathrin Axelsson                                                                                                      

Justeras                                                                          

 

Richard Gille