Styrelsemöte i föreningen Rindöborna, 2012-02-22 Byviken

 

Närvarande: Rickard Gille ordf, Gunilla Larsson, Åsa Blanc, Elisabeth Jacobsson,

Per Magnéli, Charlotte Hellgren, Claes-Arne Sunnman, Jan-Evert Jäderlund,

Cathrin Axelsson

 

Frånvarande: Daniel Borg

 

§1.                 Ordföranden förklarade mötet öppnat och hälsade samtliga välkomna.

 

§2.                 Genomgång av föregående protokoll

  • Översiktsplan Vaxholm 2030 – Arbetet med yttrande pågår
  • Skärgårdstrafiken – Yttrande klart och inskickat
  • Färjetrafiken – Kommunen och Rindö skola är informerade om situationen, arbetet fortsätter
  • Föreningens stadgar – finns nu på hemsidan

                     

§3.                 Kommunen förvärvar 83 ha av försvarets mark på Rindö

Från och med den 1 april blir kommunen ägare till Fortifikationsverkets mark på Rindö. Affären omfattar inte Rindö Västra. Där kommer att ske en framtida exploatering. Detaljer om överlåtelsen finns hos kommunens Stadsbyggnadsenhet.

                     

§4.                 Länsstyrelsens beslut ang upphävande av strandskydd

Länsstyrelsens har nu fattat beslut att upphäva strandskyddet i Rindö hamn. Beslutet finns att läsa på Vaxolms kommuns hemsida.

 

Beslut: Länk till beslutet läggs ut på Rindöbornas hemsida.

 

§5                  Årsmötet

Genomgång av handlingar och motioner inför årsmötet. Kallelser kommer att delas ut till samtliga hushåll på Rindö den 10-11/3. Genomgång av plan för kallelse till mötet och fördelning av uppgifter.

 

Beslut: Ny tid och plats för årsmötet,  den 28/3 kl 19.00 i Triton i Rindö hamn. Ändrat från 28/3 19.30 Markan.

                     

 

§6.                 Studieresa med SIKO

SIKO´s styrelse kommer under våren att genomföra en 2-dagars studieresa till Västkusten tillsammans med Skärgårdslandstingsrådet Gustav Andersson. Ett bra tillfälle att knyta goda kontakter för arbetet kring skärgårdsfrågor i  framtiden(kommunikation, bredband, länsvägen).

 

Beslut: Jan-Evert Jäderlund kommer att delta som representant för Föreningen Rindöborna, till en subventionerad kostnad av 2100 kr.

 

 

§7.                 Utlägg/kostnader

                     

                      SIKO-Årsavgift                                       1500:-     

                      SIKO-Studieresa                                      2100:-

 

 

§8.                 Nästa möte

Årsmötet den 28/3 kl 19.00

 

§9.                 Ordföranden  avslutade mötet

 

Vid protokollet                                                             

 

Cathrin Axelsson                                                                                                      

Justeras                                                                          

 

Rickard Gille