Styrelsemöte i föreningen Rindöborna 2009-05-06. Byviken

Närvarande: Rickard Gille, Anders Joninger, Ingrid Alfredsson, Ingrid Roos, Gunilla Larsson, Lars Godberg, Elisabeth Jacobsson, Claes-Arne Sunnman, Anna Richardsson.

§1.    Ordf. öppnar mötet

§2.    Ny ledamot i styrelsen
Elisabeth Jacobsson, ny kassör i styrelsen, hälsades välkommen. Presentationsrunda.

§3.    Genomgång av föregående protokoll
Ansvars område för styrelsemedlemmarna har förändrats. Richard tar över efter Lars som ansvarig för Samhällsutveckling. Lars fortsätter som suppleant, med inriktning Vattenhallen.  
Var och en som är ansvarig för en kommitté ska aktivt arbeta för att värva medlemmar till sin grupp.   
Elisabeth kommer att få en överlämning av tidigare kassör, Andreas Westberg, samt en skrivelse från revisorn. Ekonomiska inköp ska protokollföras. Styrelsebeslut krävs för större inköp.

§4.     Kultur och fritid
17 maj firar Oxdjupsleden 40 år. Föreningen Rindöborna är medarrangörer. Anders kommer att vara där. Ingrid ska kontakta Jocke Ekengren på färjan för att få historik till hemsidan.
Storstugan firar 100 år. Nästa möte 5/9, Anders representerar.  

§5.    Information    
Ingrid önskar lägga ut protokollen på hemsidan snabbare. Vi ska försöka bli bättre på den punkten.
Vi diskuterade ambitionsnivån för hemsidan. För närvarande lägger vi nivån på att sidan ska uppdateras efter varje styrelsemöte, alltså ca var 6 vecka.

§6.    Samhällsutveckling
Lars driver frågan om Vattenhallen. Telefonkontakter och fortsatt arbete.

§7.    Utlägg
Tidigare styrelseledamot Ylva Littmark har haft en utgift på 150 kr till .SE-domänen för hemsidan. Andreas ska kontaktas för att göra utbetalningen.
Anna har lagt ut 729 kr till Posten Företag, för utskicken till hushållen på Rindö.

§8.     Stadgarna
Stadgarna bör omdiskuteras. Vilka är vi till för? Vad ska vår inriktning vara? På första styrelsemötet efter sommaruppehållet ska vi ta upp dessa frågor.

§9.    Sommarfest
    Nästa möte är hos Richard 24/6. Mat och dryck finansieras av föreningen.

§10.    Ordförande förklarade mötet avslutat.
Vi fortsätter med fika och packning av utskick.

Sekreterare            JusterasAnna Richardsson        Richard Gille