Rindö 2009-02-19
Vaxholms Stad
Stadsbyggnadsförvaltningen

Synpunkter på förslag till program för detaljplan ”Rindö hamn”

Vi vill först och främst åberopa Kulturmiljöinventering av f.d. Kustartilleriregemente KA1 gjord av Nyréns  Arkitektkontor i januari 2007. Den finns på Vaxholms kommuns hemsida.
Det är ett viktigt och användbart dokument även för detaljplanearbetet. Inventeringen beställdes av KA1 Vasallen AB i  syfte att den skulle fungera som planeringsunderlag i arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Rindö och Skarpö.


Inventeringen framhåller att Vattenhallen är en simhall för allmänheten.
Vidare anges att byggnaden med sin svängda takform och höga fönsterband lämnar ett kraftfullt modernistiskt uttryck i området. Man anser också att den genom stark kontrastverkan tar en självklar plats i parkrummet längs hamnen.

I programförslaget för detaljplan finns ett område 6, som innefattar Vattenhallen, Gröna villan
gamla militärrestaurangen (Brännuddens brandsprutefabrik) och stråket mot östra kaserngården förbi biografen. Området sträcker sig ner till norra hamnkajen ut till bryggpiren i öster. Det anges i förslaget att här skall finnas ca. 150 lägenheter samt verksamhetslokaler.
Som vi ser det finns inte plats för detta utan att man tvingas riva en del byggnader.
Talesman för Vasallen framhåller t.ex. att Vattenhallen och Gröna villan måste rivas.
Vi betraktar hela området från KA1:s minnesplats nedanför markan inkl. markan fram till åtminstone gamla militärrestaurangen som parkområde. Det skall bevaras på bästa möjliga sätt med endast små ingrepp eller byggnationer. Man får inte bygga sönder området. Därför föreslår vi att man omlokaliserar en stor  del av lägenheterna till andra attraktiva platser. Hela hamnmiljön måste kännas bekvämt tillgänglig för allmänheten.

Vattenhallen är allmännyttig för hela kommunen. Under 2007 kom mer än 70% av besökarna från andra håll än från Rindö/Skarpö trots att den ligger på Rindö. Många trodde att de flesta besökarna kom från Rindö. Men så är alltså inte fallet. Även besök har kommit från Värmdö.
Vattenhallens skick är utredd och den kan bära sina kostnader om man bygger 14 st
60+ lägenheter ovanpå entrébyggnaden. Den gör det avsevärt attraktivare för dem som ska flytta in i kasernerna, ett projekt som antagligen behöver all den draghjälp det kan få.
Den skall alltså inte rivas.
 
Stadsbyggnadsförvaltningens bedömning att upprättande av miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalken inte behövs. Vi anser dock att den skall göras bl.a. med hänsyn till att så många nya bostäder skall byggas (ca.250 lägenheter i nya byggnader samt ca. 200 lägenheter i  ombyggda kaserner) dessutom  på känsliga platser för kulturmiljön och strandskyddet. Marken i sjönära områden är till stora delar utfylld mark och en geoteknisk undersökning  måste göras om man skall bygga bostäder där.

FÖRENINGEN RINDÖBORNA

Rickard Gille         Lars Godberg          Kopia till: Länstyrelsen i Stockholms Län, planenheten  
Ordförande            Samhällsbyggnad