Styrelsemöte i föreningen Rindöborna 2008-05-28. I gamla markan KA1

Närvarande:     Rickard Gille, Jan- Evert Jäderlund, Lars Godberg, Anna Rickardsson,
Anders Joninger, Ingrid Roos, Clas Arne Sunnman, Ingrid Alfredsson,
Andreas Westberg, Gunilla Larsson

§1.    Ordf. öppnar mötet

§2    uppföljning av årsmötet
    Årsmötesprotokollet gicks igenom

§3.    Föregående protokoll
Protokollet från det konstituerande mötet redovisades och justerades och lades därefter till handlingarna.

§4.    Utskick till hushållen på Rindö
Anna tar fram och mailar förslag på tider och plats då ”packning” i kuvert kan ske.
Utskicket skall innehålla: protokoll från årsmötet, ordförandens informationsbrev och inbetalningskort. Ordföranden ombesörjer tryckning av protokoll och informationsbrev.
Jeje undersöker olika möjligheter för upptryckning av nya kuvert.

§5.    Försäljning av Vasallen
Efter diskussioner enades mötet om att följa ärendet. Det viktiga för föreningen är vad kommunens planarbete leder fram till, hur kommer man att få nyttja olika markområden på Rindö?  Vem som skall genomföra byggnationer, mm är i dagsläget inte en prioriterad fråga för vår förening.

§6.    Vattenhallen
Listor med mer än 3 000 namnunderskrifter med krav på att kommunen agerar för en fortsatt drift av vattenhallen har lämnats in till Kommunen.
Officiellt har kommunen uttryckt sin inriktning med ”för närvarande är det inte aktuellt att ta över driften”
Vasallen har för avsikt att tömma hallen på vatten och lägga den i ”malpåse”
Föreningens inriktning är fortfarande att kommunen skall ta fram konkreta ekonomiska och tekniska fakta vad en fortsatt drift innebär.
Anders bevakar ärendet.

§7.    Bygdegård
    Det förefaller som om kommunens tjänstemän kommer att lägga fram ett
beslutsförslag där gamla konsumlokalen förordas som bygdegård. Föreningen Rindöborna står fast vid att en seriös utvärdering, teknisk och ekonomisk, av fd biblioteksbyggnaden skall genomföras innan andra alternativ beslutas.
Mötet kom fram till att en Bygdegårdsförening snarast bör bildas för att på ett formellt sätt hantera denna fråga där även den framtida ”driften” av Rindös bygdegård skall ingå.
Det beslutades att Ordföranden formulerar ett förslag till inbjudan till olika intressenter på Rindö (föreningar av olika slag) för att diskutera bildande av en bygdegårdsförening.

§8.    Kommitérapporter
    Information:
Hemsidan är nu funktionell. Vi har ett utmärkt startläge att fylla den med ett bra innehåll. Det finns redan nu många förslag på verksamheter för att göra hemsidan intressant som gör att folk läser den, ex fototävlingar, mm.
Det framfördes även att vi bör ha en stående punkt på dagordningen till våra styrelsemöten för uppdatering av hemsidan.

Kultur/fritid:
Föreningen fortsätter att bevaka turerna i namnfrågan Rindö Hamn/Oskar Fredriksborg. Är kommunens beslut rätt?

Byviksfortet kommer att städas upp, farliga utrymmen kommer att stängas igen, mm.
25/6 kommer en guidad visning av fortet att genomföras, för närmare information kontakta Anders Joninger.

Samordning/samhällsutv:
På nästa skärgårdsrådsmöte på kommunen kommer föreningen att ta upp följande frågor
Vattenhallen, fd biblioteket, ångbåtsbrygga i minörhamnen, flyktingbostäder på vasallens område, parkering på gångbanan vid Lupinen, Skrotupplag Mjöldammen, Vatten o avlopp, båtplatser på Rindö för Tynningö och Ramsöbor, Vandrarhemmet, reservfärjläget vid smedjan, skrotbilar samt flyttning av busshållplatsen närmare färjan i Vaxholm.

§9.    Övriga frågor
behovet av en liftstation vid vaxholmsfärjan belystes, i likhet med den till
Skarpö. Deltagarna uppmanades att komma med förslag hur den på ett säkert sätt kan arrangeras.

§10.    Nästa möte
25/6 kl 1900 hemma hos Rickard Gille. Deltagande skall anmälas i god tid. Inköp för enkel förtäring o dryck bekostas av föreningen.

    Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.