Styrelsemöte i Föreningen Rindöborna, 2014-12-10 hemma hos Åsa

Närvarande: Urban Lisinski, Ulrika Rockström, PO Bergqvist, Kajsa Hedfors,
Åsa Blanc, Cathrin Axelsson

Frånvarande: Lena Kramues, Claes Sunnaman

 

§1 Mötet öppnas

§2. Fastställande av dagordning

§3. Föregående protokoll
Genomgång av föregående protokoll

§4. Rapporter
- Från Infoträff med Öckerö Maritime
Urban, Ulrika och PO berättade om vad som sades på mötet. Deras bygglovsansökan för brandövningsplats behandlas 10 december, sen finns viss tid för överklaganden. Föreningen går ut med information när allt är klart.

- Svar på våra frågor till Skärgårdsrådet
Busshållsplats Västerhamns plan?  Det pågår en utredning om möjligheten till detta.
Verksamhetsområden på Rindö bl a Företagspark i Måldepån: Kommit förfrågan om båtuppläggning, inga beslut är fattade. Vi följer upp detta eftersom planerna kolliderar med måldepån som rekreationsområde.
 
- Anslagstavlan
Förslag och prisuppgift är inskickat till kommunen, Hans Larsson
- Nytt från Vasallen
Urban informerade om möte med Fredrik Brehmer. Vi summerar informationen till nyhetsbrevet.
- PO berättade om sitt besök på kommunfullmäktiges  budgetläggning.
Beslut: Bättre bevaka frågorna inför kommunfullmäktiges möten.

§5. Ny VA-plan
Beslut: Efterfråga varför utlovad ny remiss ej blev av. Information om läget i nästa nyhetsbrev.

§6. Beslut om nya arbetsgrupper samt styrelsens arbetsformer
Beslut:  Starta upp arbetsgrupperna ”Kommunikation” (ansvarig  Åsa)
 ”Kultur/Historia” (ansvarig Urban) 

§7. Nästa nyhetsbrev
Beslut: Urban och Åsa skriver förslag på nyhetsbrev som går på snabbremiss till styrelsen innan det färdigställs och skickas ut i mitten av december.

§8. Övriga frågor
- Brandvärn på Rindö? Fråga från Håkan Wibe
Beslut: Urban kontaktar ansvarig för den gamla arbetsgruppen (Anders Joninger) och Håkan Wibe för vidare utredning
 
§9. Mötets avslutande

 

Vid pennan

Cathrin Axelsson

Justeras

Urban Lisinski

 

 

                            

l