Styrelsemöte i Föreningen Rindöborna, 2014-11-06 Rindögården

Närvarande: Urban Lisinski ordf, Åsa Blanc, Lena Kraméus, Per-Olof Bergkvist, Cathrin Axelsson Kajsa Hedfors och Claes-Arne Sunnman

 

Frånvarande: Ulrika Rockström,

Till mötet adjungeras Jan-Evert Jäderlund.

§1. Ordföranden förklarade mötet öppnat och hälsade samtliga välkomna.

 

§2Fastställande av dagordning                

 

§3. Föregående protokoll godkändes.

 

§4. Rapporter

  • PO håller på med att sammanställa medlemsmatrikeln.
  • Rindögården avvaktar kommunens svar angående vidare bidrag till driften.
  • Urban har varit i kontakt med Fredrik Bremer på Vasallen som meddelar att bostadsförsäljningen i Grisselmaren 2 (kasern 4) går bra, och att det är bra intresse kring bostäderna på Rindöhöjden (Restauranghöjden). Däremot trögare för Besqab och radhusen. Arbetet med nytt va-nät och renovering av reningsverket pågår för fullt, och detta kommer överlåtas till Roslagsvatten till våren. Nya hyresgäster företag är Vaxholms Bryggeri (i gamla biografen), samt Öckerö Maritime Center (Triton) som jobbar med utbildningar i sjösäkerhet.
  • De nya reglerna gällande den tunga dispenstrafiken över Rindö började gälla den 3/11, vi följer upp vad det kommer att innebära för Rindös del.
  • Utegymmet ska få belysning

§5Välkomstbrev
Brev till nyinflyttade på Rindö. Har skickats till Vegabackens samfällighet och ska skickas till övriga samfälligheter och bostadsrättsföreningar.

 

§6. Rapporter från skärgårdrådet och ev nya frågor dit

Fördröjt valresultat för Vaxholm och belysning på väg 274 ansågs inte höra till skärgårdsrådet.

Nya regler för dispenstrafiken via Essingeleden kommer utvärderas till nästa möte om kommunikationer som sker i mars.

Kommunen kände inte till byggplanerna på Karlshill, och byggrätterna förutsätter tomter på minst 5,000 m2 så det finns ingen möjlighet till femtiotal nya fastigheter

Nästa möte i slutet av november.

 

§7. Anslagstavla Rindö Smedja

Urban och Ulrika har tagit fram ett förslag som vi skickar in till kommunen

 

§8. Styrelsens arbetsformer

Diskussion kring Urbans förslag att få igång fler arbetsgrupper utöver den kring

Rindögården.  Urban tar fram ett mer konkret förslag till nästa möte.

 

§9. Policy förtroendevalda

Urban informerade om en motion han tänker lämna in till årsmötet angående föreningens policy för förtroendevalda och intressekonflikter med andra uppdrag utanför föreningen.

 

§10. Nästa nyhetsbrev

Ska skickas ut innan jul. Frågor att ta upp:

Kommunens svar angående Rindögården.

Arrivas planer angående busstrafiken i Vaxholm.

Dispenstrafiken.

 

§11. Övriga Frågor

Åsa sammanställer aktuella kontaktuppgifter till föreningar, samfälligheter, idrottsföreningar, båtklubbar, nämnder i kommunen och de politiska partierna.

Frågan om hyresrätter, restaurang och bed & breakfast ska tas upp med Vasallen.

 

Åsa stämmer av vilka mailkonton vi har.

 

§12.  Nästa styrelsemöte

10 Dec 18.00 hemma hos Åsa. Kortare möte med efterföljande middag.

 

§13. Mötets avslutande

       

Vid protokollet                                                                Justeras                                                  

 

 

Lena Kraméus                                                                Urban Lisinski