Styrelsemöte i Föreningen Rindöborna, 2014-06-12 Oxdjupets Snickerier

Närvarande: Urban Lisinski ordf, Åsa Blanc, Kajsa Hedfors, Lena Kraméus, Per-Olof Bergkvist, Cathrin Axelsson, Claes-Arne Sunnman,, Ulrika Rockström och Ingrid Kahn.
Adjungerade: Jan-Evert Jäderlund och Anna Alexis

 

§1. Ordföranden förklarade mötet öppnat och hälsade samtliga välkomna.

 

§2. Fastställande av dagordning

                       

§3. Föregående protokoll godkändes

 

§4. Rapporter

 • Den 5 Juni hölls mötet angående våra kommunikationer till och från Rindö. Med på mötet från oss var Ulban, Ulrika och Åsa. Övriga närvarande var kommunen Jonathan Odén, Vasallen Fredrik Bremer, Trafikförvaltningen SLL Thomas Zaar, Arriva Bernt Österholm och Björn Österholm, Trafikverket Färjerederiet Staffan Eriksson och Trafikverket Färjerederiet Ellen Strandberg.
  Mötet fördes i en positiv anda, vi diskuterade bl.a.20 min trafik på färjan fram till 21.00, direktbussar in till Stockholm, att bussarna måste vänta in färjan samt den tunga trafiken.
  Den tunga trafiken ses av flera orsaker som ett mycket stort problem redan idag, och då vi även riskerar att få den tunga trafiken som går över Ekerö till oss år 2015 kan problemen komma bli än värre.
 • Skärgårdsrådet hade möte idag 140612 enda punkten för oss vara att höra kommunledningens åsikt i frågorna kring kommunikationer och  den tunga trafiken. Lars Lindgren från kommunledningen gav sitt stöd gällande farhågorna för konsekvenserna om färjeleden Tyska Botten – Slagsta upphör  och höll med oss om att huvudansvaret för att driva frågan nu ligger på kommunen. Konkret ska Lars L skriva i frågan till Trafikverket, Länsstyrelsen samt Myndigheten för Samhällsskydd beredskap. Återkoppling på nästa möte i mitten av september.

 

I övrigt meddelade kommunen att Vaxholm nu fått slutgiltigt ok på ansluta kommunens avloppsrening till Käppalaverket.

 

 • Vi har skickat ut inbjudan angående valdebatten 2014 till åtta partier. Sju partier har svarat, vi väntar på svar från Kd.
  Vi kommer att hålla till på biografen där det ska finnas 200 sittplatser trots renoveringsarbete. Rindögården ska fixa med fika.
 • Rindögården har skickat in sin rapport till kommunen 4530 besökare på ett halvår samt 38 engagerade vuxna.
  Kajsa är i kontakt med Hans Larsson på kommunen angående nya fotbollsmål till fotbollsplanen.
 • Vi är idag 163 medlemmar vilket vi var totalt förra året, ser ut att vi kan bli fler i år.
  Vi har inte ännu fått in pengarna för bredband.                              
  Peo tog på sig att uppdatera medlemsmatrikeln.

 

§5. Nästa Nyhetsbrev

Kommer ut veckan efter midsommar, Urban och Åsa redovisar kort om våra fyra huvudfrågor samt om kommande valdebatt

 

§6. Övriga frågor

Anslagstavlan vid färjelägret (mot Vaxholm) ska Ulrika, Lena och Cathrin se till att vi får fram ett förslag till kommunen på utformning mm.

 

§7.                 Nästa styrelsemöte

 

12 aug Rindögården

                   

§8. ötets avslutande 

 

Efter mötets avslutande hölls styrelsens sommaravslutning med vickning

                 

Vid protokollet                                                      Justeras                                                 

 

Lena Kraméus                                                       Urban Lisinski