Protokoll fört vid FÖRENINGEN RINDÖBORNAS styrelsemöte

den 2 okt 2013 i Rindö skolas matsal

 

Närvarande: Urban Lisinski ordf, Per Magneli, Åsa Blanc, Ulrika Rockström, Cathrin Axelsson, Gunilla Larsson, Claes Arne Sunnman och Kajsa Hedfors

Frånvarande: Lars Thaning, Jeje Jäverlund

 

Adjungerade (§3): Kjell Hilding, Hans Levin, Erik Dalhammar

 

§1. Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

 

§2. Ulrika valdes till mötets sekreterare.

 

§3. Bredband på Rindö

Kjell, Hans och Erik sammanfattade arbetet med ”Bredband på Rindö”. Resultatet av gruppens svarsenkät är att 150 st är intresserade av bredband (200 st svarat av 450 st tillfrågade). Olika möjligheter till bidrag gicks igenom. Kan bli svårt att få glesbygdsbidrag eftersom bredband redan finns i Vasallens område. Rindö by kan ha möjlighet att få glesbygdbidrag om inte mast finns inom visst avstånd. Eventuellt kan vi få sk kanaliseringsbidrag om kostnaderna >20 000 kr/hushåll. Max kanaliseringsbidrag är 1,6 milj/ekonomisk förening. Just nu finns 2 milj kvar att ansöka om på länsstyrelsen. Om beslut i nov – dec, måste pengarna förbrukas inom ett år. Gruppen föreslår att man inom varje område på Rindö hittar en ansvarig person och därefter bildar en ekonomisk förening. Gruppen har inför informationsmötet den 24 okt på Triton tagit fram en sammanfattande Power Point presentation.

Beslut: Att föreningen står för hyreskostnaden(1250 kr) av Triton.

 

§4. Genomgång av föregående protokoll

Urban läste igenom föregående protokoll som godkändes

 

§5. Projekt ”Ung på Rindö”

Det nya aktivitetshuset på Rindö har fått stor och positiv uppmärksamhet. Avtal ska tecknas under oktober och tillträde är 1 nov. Stort behov av inredning finns. Möbler har utlovats från Lions. Projektgrupp har bildats.

 

§6. Rapport från Nattvandrarna Rindö/Skarpö

Nattvandrarna är i gång sedan två veckor och tillhör nu den rikstäckande organisationen för nattvandrare. I takt med att verksamheten i aktivitetshuset kommer igång blir det naturligt att en samverkan med nattvandrarna växer fram. Den 21 okt är det ett informationsmöte om droger på Kajkanten. Listor att skriva upp sig på för att anmäla intresse för nattvandring finns på ”Lantis” och Kajkanten.

 

§7. Väg 274 samt Militärvägen

Väg 274 har till stor del fått ny asfalt. Lars och Per jobbar med en sammanställning över Militärvägen. Ulrika hjälper till att ta fram information.

 

§8. Rapport från mötet med Choice Hotels

Urban, Charlotta, Per, Ulrika och Jeje deltog i möte med Choice Hotels och Vasallen den 26 sep. Urban summerade mötet;  Vasallen söker en Investor för bygget och Choice kommer stå för driften. Efter påskrivet avtal kan hotellet stå klart tidigast om 3 år. SPA och restaurang kommer vara öppet för allmänheten. En kortare diskussion kring hotellet arkitektur och utformning fördes, samt även kring huruvida föreningen ska uttala en åsikt kring om hotellet är positivt eller ej för Rindö.

Beslut: Att Urban sammanfattar mötet skriftligen och lägger ut på hemsidan, och att vi med det initierar en diskussion om hotellets för och nackdelar.

 

§9.  Färjan och färjelägret

Vaxholen ska byta namn. Nina ska in på service och bla få bättre gång för passagerare. Under tiden sätts Frida in som ersättare.

Beslut: Att Claes Arne kollar med översiksplanen vad som sägs om ev flytt av färjeläger etc. Ulrika kontaktar kommunen angående vad som ska avhandlas på trafikmötet med Arriva den 15 okt.

 

§10. SIKO

Bordlägges till ett senare möte då Jeje inte är närvarande.

 

§11. Nästa Nyhetsbrev

Åsa har fått ett nytt program i sin dator för fina dokument etc.

Beslut: Åsa tar till nästa möte fram ett förslag för Nyhetsbrevets utseende. Urban kompletterar sändlistan efter de nya emailadresserna i medlemsmatrikeln. Ännu ett Nyhetsbrev tas fram till slutet av nov.

 

§12. Samarbetet med KA1 IF

Gemensamma länkar och anslagstavla planeras. Frågan bordlägges till senare möte.

 

§13. Rapport från kassören

Endast ytterligare en inbetalning från medlem sen förra mötet. Inga nya utlägg eller kostnader. Beslut: Ulrika skickar ut uppdaterad medlemsmatrikel och därifrån kan styrelsen själv välja vilka man vill ringa runt till för att påminna om inbetalning för 2013.

 

§14. Övriga frågor

-          Måldepån har rustats av bla Kjelle Ryden. Beslutades att Urban skriver och tackar.

-          Fotbollsplan, gräsmattan har klippts av Green och Kajsa jobbar för att få till fotbollsmål.

-          Skrivelse om ”grottorna” längs strandpromenaden har inkommit från Kidde. Föreningen är kopiemottagare. Beslutades att Urban skriver och tackar Kidde för engagemanget.

-          Adressändring hos SKM för Föreningen. Beslutades att Urban utför detta.

-          Access till hemsidan: Diskuterades att fler än Åsa behöver få access till hemsidan. Förslag till nästa möte att detta ska bli Charlotte.

-          Valdebatten: Beslutades att Ulrika och Urban diskuterar detta till nästa möte.

-          Brev från Katherine Angelo Lindqvist, Socialdemokraterna har inkommit med förfrågan om behov på Rindö som behöver läggas in i budgeten. Beslutades att Urban skickar tidigare förslag på åtgärder vid Rindö Smedja, som redan tagits upp i Skärgårdsrådet.

 

§14. Mötets avslutande

Ordförande påminde om nästa styrelsemöte 13 november och förklarade sen mötet avslutat.

 

 

Protokollförare                           Ulrika Rockström

Justerare                                       Urban Lisinski