PROTOKOLL

Föreningen Rindöborna styrelsemöte 2013-08-21

Plats: Kontorshotellet Vasallen

Närvarande:

Urban Lisinski

Charlotte Hellgren

Gunilla Larsson

Claes Arne Sunnman

Ulrika Rockström

Lars Thaning

Cathrtin Axelsson

Jan-Evert Jäderlund (adjungerad)

 

 

§1.

Mötets öppnande.

Orf öppnade mötet

 

§ 2.

Val av mötessekreterare

Claes-Arne valdes till mötets protokollförare

 

§ 3.

Föregående protokoll.

Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

 

§ 4.

Rapport från mötet med Fredrik Brehemer.

Urban rapporterade från mötet med Vasallen/Fredrik Brehmer 2013-08-20.

Rivning av byggnader, mm kommer igång i september (bla. Vattenhallen, gamla, matsalen, gröna villan, påbyggnaden på fd. brandstationen, mm) rivningsarbetet beräknas ta 3-4 månader. Avsikten är att göra”rivningstrafiken” så smidig/säker som möjligt, samråd med skolan, mfl.

 

Stängslet runt fd regementsområdet kommer att tas bort i närtid, ev sparas en bit längs väg 274.

 

Vasallen kommer flytta sitt kontor om ca en månad till fd marinmotorhallen

 

Vasallen är positivt inställd till att FRB och KA1 IF sätter upp en gemensam anslagstavla inom deras markområde. Beslut/ till nästa möte tas förslag fram på placering och kostnader.

 

Iordningställande av V-kaserngården blir klart under hösten.

 

Vasallens inriktning är att konferensanläggningsprojektet skall komma igång under detta år.

Choise Hotels är positiva till att deltaga och informera om projektet vid nästa möte som Vasallen har med Rindöborna. Vi avvaktar förslag, från Vasallen, om tid och plats.

 

Formerna för ”Vasallenmötena” diskuterades. Det beslutades / att föreslå för vasallen att dela upp mötena i två täter, en med inriktning på hotell/konferensanläggning och ett med övriga frågor som rör Rindö Hamns framtida utveckling.

 

§ 5.

Medlemsstatistik

Förra året var medlemsantalet 189. till dagens datum är det 148 (men i stort oförändrat antal jämfört med motsvarande tidpunkt förra året). Kassören föreslår en ”påminnelsedrive” Beslut / kassören tar fram underlag på vilka man skall inrikta sig på och fördelar uppgiften bland styrelsemedlemmarna.

 

I dag finns 9 000 kr på kontot. Den ekonomiska hanteringen diskuterades med avseende på upplägg på konton, mm

Beslut / Kassören avslutar på sikt postgirokontot för att enbart använda Bg / sweedbank.

 

§ 6.

Nyhetsbrevet. Utvärdering och uppföljning.

Nyhetsbrevet har mottagits positivt. Styrelsens uppfattning är att gå vidare med samma upplägg. Beslut / styrelsemedlemmarna uppmanades att till nästa möte ta fram förslag på innehåll, och Urban sammanställer sändlistan.

 

§ 7.

Medlemsvärvning, affischen, samarbete med KA1 IF samt anslagstavla

Styrelsens uppfattning är att det finns behov av någon form av löpande medlemsvärvning.

 

Arbetet med affischen pågår (”bollen” ligger hos Åsa).

 

1/9 ska KA 1 IF ha en ”provapådag” där FRB eventuellt kan vara med och informera om vår verksamhet, Beslut / Cathrin och Charlotte deltar om KA 1 IF samtycker.

 

Medlemsvärvning på kort sikt se ”påminnelsedrive” §5.

 

Anslagstavla se § 4.

 

§ 8.

Rapport från fibergruppen.

Grovprojektering pågår med hjälp av konsult. Fiberprojektgruppen ska godkänna projekteringen.

Ön blir uppdelad i områden som i sin tur viktas mot angelägenhet, behov, genomförandekostnader, genomförandetid, mm. Detta kommer att resultera i separata inkopplingskostnader för respektive område.

Senast 30/8 ska fibergruppen lämna in underlag för bidrag. Eventuella bidrag betalas ut via FRB till fibergruppen som styr upp hur pengarna skall användas.

Ny projektledare för fibergruppen är Kjell Hilding.

 

 

§ 9.

Färjan och färjläget.

Viss förbättring i turplaneringen har genomförts, i övrigt har inget nytt inkommit under sommaren.

Färjeverksamheten tas upp på nästa skärgårdsråd. (5/9) 

 

§ 10.

Väg 274.

Nyasfaltering pågår

 

Skolrådet har fört fram förslag på trafikljus och väntkur i anslutning till skolan.

 

Trafiken i området vid avfarten till Röräng går för fort, en elektronisk fartskylt typ den som finns vid Siggesta kanske skulle hjälpa.

 

Vägfrågan bordlades till nästa möte.

 

 

§ 11.

Kommunikationer.

Utsedda jobbar vidare med frågan som tas upp vid nästa möte. Ambitionen är att ta fram konkreta förslag och frågeställningar.

 

 

§ 12.

SIKO

Kort redogörelse av Jeje. Inget av större vikt har framkommit under sommaren. 27/8 SIKO styrelsemöte hos sjöpolisen. Jeje deltar.

 

 

§ 13.

Strategi och prioriteringar för höstens arbete.

Vi går vidare i liggande spår med viss tyngd på Hotell/konferensanläggningen och fler nyhetsbrev.

 

 

§ 14.

Frågor till skärgårdsrådet.

Skärgårdsråd genomförs den 5/9 på kommunen. Urban + 1 deltar.

Frågor som FRB kommer att ta upp:

Färjeläget RindöV

Tillgång på hjärtstartare

Anpassning färja/buss

Läget på den framtida lösningen vad avser kommunens tillgång till reningsverk.

 

 

§ 15.

Utlägg och kostnader.

Kassören har kontroll på genomförda utlägg, kvitton och kostnader. Utlägg/kvitton skall utan dröjsmål redovisas för kassören.

 

 

§ 16.

Övriga frågor.

1. Aktivitetshus

Underlag är inlämnat till kommunen (f.d lärarbostaden vid Rindö Förskola) Vi avvaktar kommunens svar (underhand är kommunen positivt inställda.

 

§ 17.

Nästa styrelsemöte.

2/10 samma plats som nu.

 

§18.

Mötets avslutande.

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.

 

Protokollförare                                         Justerare

Claes-Arne Sunnman                               Urban Lisinski