Styrelsemöte i föreningen Rindöborna, 2012-10-04 Rindö hamn

 

Närvarande: Jan-Evert Jäderlund ordf, Gunilla Larsson, Åsa Blanc, Claes-Arne Sunnman,
Lars Thaning,  Charlotte Hellgren, Elisabeth Jacobsson och Cathrin Axelsson

Frånvarande: Per Magnéli,

§1. Ordföranden förklarade mötet öppnat och hälsade samtliga välkomna.

 

§2. Genomgång av föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes och justerades

 

§3. Info på hemsidan

Beslut: Info på hemsidan om att Rickard Gille avsäger sig ordförandeskapet samt om styrelsens fortsatta ambitioner och arbetspunkter.

 

§4. Medlemsantal                     

Något lägre antal medlemar än 2011, se tidigare protokoll.

Beslut: Enkät rörande bredbandet kommer att skickas ut till samtliga hushåll. Blir en påminnelse om medlemskapet i Rindöborna. Avvakta resultatet efter detta innan vi vidtar några andra åtgärder.

 

§5. Bredband Rindö

Kommunen har nu beviljat 20000 kr. Ansökan pågår för att få ett organisationsnr för att Länsstyrelsen ska kunna behandla vår ansökan om förstudiebidrag. 8 personer deltar i dagsläget i arbetsgruppen. Olika delar av ön är representerade. Saknas representant bl.a. från Rindö by/Röräng. På fredag

05 okt kommer det att skickas ut en enkät till samtliga hushåll ang. intresset för bredband. Inom kort kommer det att finnas en egen hemsida för projektet.

 

§6. Marinmotorhallarna – Mötesplats gammal och ung tillsammans med
Vasallen och KA1IF

Ett möte har genomförts med KA1IF, Rindöborna och Katherine Bergkvist.

Beslut: Ordförande tar kontakt med Fredrik Bremer och pratar om projektets vidare utveckling.

 

 

§7. Färjeproblematiken

Fortfarande mycket problem i färjetrafiken.

Beslut: Åsa Blanc tar återigen kontakt med Rederichefen i Vaxholm. Frågan tas också vidare till Skärgårdsrådet den 25 oktober.

 

§8. Frågor /deltagare till nästa skärgårdsråd

 

Beslut: Till Skärgårdsrådets möte den 25 oktober kommer Åsa Blanc och Lars Thaning att representera Föreningen Rindöborna.

Frågor att tas upp på mötet:

Problematiken med färjan

Kommunens markförvärv från Fort.v och särskillt Rindö Västra

 

§9.Utgifter

Enkät för bredbandsutskick 2375 kr

Utlägg för möten 235 kr

 

 

§10. Framtida datum för möten

Datum fram till årsskiftet är 13/11 och 11/12 (julmiddag) sedan 23/1, 20/2 och 27/3 (årsmötet).

 

§11. Övriga frågor

Simhallen – Styrelsen har på nytt väckt liv i frågan om simhallen sedan det framkommit att Bostadsrättsföreningen ”Grisselmaren1” stödjer fortsatt arbete för att öppna simhallen.

                     

 

§12. Nästa möte är den 13 november

 

§13. Ordföranden avslutade mötet

 

Vid protokollet                                                             

Cathrin Axelsson                                                                                                      

Justeras                                                                          

Jan-Evert Jäderlund