Styrelsemöte i föreningen Rindöborna, 2012-08-29 Byviken

 

Närvarande: Rickard Gille ordf, Gunilla Larsson, Jan-Evert Jäderlund

Åsa Blanc, Claes-Arne Sunnman, Lars Thaning och Cathrin Axelsson

Vid punkten om Aktivitetshuset deltog även  representanter för KA1IF

Fredrik Gustafsson och Mikael

 

Frånvarande: Charlotte Hellgren,Elisabeth Jacobssonoch Per Magnéli, 

 

§1. Ordföranden förklarade mötet öppnat och hälsade samtliga välkomna.

 

§2.  Aktivitetshuset – Maskinmotorhallarna

P g a den nytillsatta kommunledningen kommer ärendet ej att tas upp på kommunmötet den 30/8 som planerat, utan flyttas fram till nästa tillfälle.  Tillsammans med Mikael Selenius och Fredrik Gustafsson från KA1IF diskuterades hur vi går vidare med planerna för  Aktivitetshuset.

 

Beslut: Bilda en arbetsgrupp med  6-7 deltagare, varav  2 representanter vardera från Rindöborna och KA1 IF. Bör även tillfråga Katherine Bergkvist som varit projektledare under förstudien, samt representanter från öns ungdomar och pensionärer Arbetsgruppen bör påbörja sitt arbete omgående.

 

§3.  Genomgång av föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes och justerades.

 

§4. Ordförande nominerad till Kommunstyrelsen

Ordförande Rickard Gille är nominerad till Kommunstyrelsen för Moderaterna. Nomineringen fastställs i kommunfullmäktige den 17/9. Vid ett sådant beslut  lämnar han sitt styrelseuppdrag fr o m den 18/9. Jan-Evert Jäderlund kommer då att ta över ordförandeskapet fram till årsmötet.

 

§5. Medlemmar

Antalet medlemmar i föreningen har minskat något. Vi är i augusti 150 medlemmar vilket är ngt färre än förra året vid samma tidpunkt.

 

Beslut:  Eftersom det framkommit signaler om att vårens medlemsutskick som innehöll inbetalningskort för årsavgiften, inte nått fram till samtliga hushåll bestämdes att styrelsen ringer runt till tidigare medlemmar för att påminna om medlemsavgiften. Matrikeln delades upp på de närvarande.

 

§6. Bredbandsprojektet

En enkät ang bredbandsprojektet är på väg att skickas ut till samtliga hushåll. Bidraget från Länsstyrelsen har ännu inte kommit projektet tillhanda.

 

Beslut: Föreningen Rindöborna lånar ut till.Bredbandsprojektet för att de ska kunna genomföra utskicket. Lånet kommer att betalas tillbaka när bidraget från Länsstyrelsen kommer projektet tillhanda.

 

§7. Färjan

Trafikverket och färjegruppen i Skärgårdarnas riksförbund kommer att ha ett möte den 6/9. Skärgårdsrådet har möte i oktober.

Utökad kvartstrafik fram till november.  Ett halvår har gått sedan vi fick Nina  isf Vaxholmen. Dags att utvärdera.

 

Beslut:  På vår hemsida uppmana att man mailar in sina synpunkter kring bytet av färjan , som vi sedan kan sammanställa och lämna vidare till Färjerederiet.

 

§8.  Nästa möte är den 3 oktober.

           

§9.  Ordföranden  avslutade mötet

 

Vid protokollet                                                          

Cathrin Axelsson                                                       

Justeras         

Rickard Gille