Styrelsemöte nr 1, 2007-02-21 i ”gamla Markan”

Närvarande:    Rickard Gille, Andreas Westberg, Lars Godberg, Claes-Arne Sunnman,
Gunilla Larsson, Jan- Evert Jäderlund, Ylva Littmarck. Nils Lundin.

Frånvarande:    Malin Lundström, My Liljander,


§ 1.    Ordföranden öppnade mötet och hälsade de närvarande styrelsemedlemmarna välkomna.

    Till sekreterare för mötet valdes Claes-Arne, ordinarie var inte närvarande.

§ 2.    Dagordningen fastställdes.

§ 3.    Föregående protokoll lades till handlingarna

§ 4.    Årsmöte:

    Rickard redovisade förslag på kallelse samt dagordningen till årsmötet. Efter smärre kompletteringar fastställdes innehåll och layout.
    (Tid för årsmötet är den 28/3 kl 19.30 på ”gamla Markan”).

    Ordföranden lovade att senast i kväll skicka den upprättade versionen av kallelsen till Ylva som skall se till att den trycks ut i 600 ex.

    Kallelsen skall delas ut av styrelsemedlemmarna enligt följande.
    Gunilla:    Solövägen, Grönviken, Grenadjärdsvägen och Brännuddsvägen.
    Nils:    Röräng, Rindöby och Byviken
    Andreas:    Rindö Västra.
    Claes-Arne:    Stefan Löfvingsväg och Rindö torg
    Ylva:    Vegabacken och Rindövägen fram till Grönviken.
    Jan-Evert:    Mjöldammen, Annedal och Rindöbaden
    Rickard:    Lupinen.

    Respektive ”utdelare” hämtar ut sina ex. hos Ylva och delar ut dom senast under helgen den 10-11/3.

Gunilla fick i uppdrag att ordna med kaffe och Rindötårta. Och att reglera kostnaderna med kassören.

Enligt föregående styrelsemöte beslutades det att hålla det formella årsmötet först. Därefter kaffe och övrig information, även den bör protokollföras.

Ordföranden redovisade verksamhetsberättelsen för år 2006. Efter smärre justeringar fastställdes den som förslag till årsmötet.
Kassören redogjorde för den ekonomiska redovisningen som skall läggas fram på årsmötet.
Det beslutades att budgetförslaget underbalanseras med ca 5000:- beroende på ökade kostnader jämfört med föregående år på, båtverksamheten, föreningens hemsida samt en utökad ”medlemsverksamhet”

Det beslutades att föreslå årsmötet en oförändrad medlemsavgift för ”familjemedlemsskap” på 100 kr.

Styrelsen samlas kl 1900 den 28/3 för förberedelser inför årsmötet.

§ 5.    Rapporter:
    
    Samhällsutveckling (information av L Godberg)
Lars redovisade förslag på föreningens skrivelse till Vaxholms Stad angående ”anläggning av avloppsreningsverk på Rindö för Rindö/Skarpö alternativt för hela kommunen” Syftet med skrivelsen är att uppmärksamma kommunen på en mer övergripande lösning där Käppalaförbundets reningsverk på Lidingö ingår.
Beslut: Ordf. stämmer av med övriga ingångsvärden i ärendet, undertecknar och skickar därefter in det till Vaxholms Stad. (helst före årsmötet).

Nils informerade om att Naturskyddsföreningen håller seminarium i Vaxholm den 7/3 kl 17.30-20.00. Plats: Andreaskyrkan, Hamngatan 42.
Det kommer at handla om miljöinriktade frågor som berör Rindö, angående översiktsplan, VA-strategi, gång och cykelbanor, mm.

Ytterligare seminarier kommer att hållas den 26/3 och den 17/4.
    

Kultur och Fritid (L Godberg)
Ingen rapport

Samordning (J E Jäderlund)
    Jeje redogjorde för sitt arbetet inom SIKO/Skärgårdens trafikantförening    med att få till stånd en turlistbunden passagerarbåtsförbindelse till östra Rindö.    
    Information (Y Littmark)
    Arbetet med att ta fram föreningens hemsida går framåt. Det ser ut som att
den kan vara ”sjösatt” och i drift till årsmötet. Naturligtvis är den inte komplett från början, utan kommer att utvecklas efter hand.

Ekonomi och medlemsregister (A Westberg)
Det finns ca 39 000:- på föreningens ”konto”.
Av Rindös ~350 bofasta hushåll är 168 st medlemmar i föreningen Rindöborna.
Övrig ekonomi enligt § 4.
§ 6.    Övrigt:
    Inga övriga frågor.

§ 7.    Nästa styrelsemöte:
    Konstituerande möte för den nya styrelsen direkt efter årsmötet.

§ 8.    Ordföranden avslutade mötet och tackade för visat intresse samt för Gunillas kaffe och bullar.
    Protokollförare/C-A Sunnman    Justeras/R Gille